Autorile

Jaga

Prindi

Käsikirjad esitatakse toimetusele elektrooniliselt aadressil tiina.kaalep@riigikogu.ee.

Autoriõigused

Artikli avaldamisega loetakse autori ja ajakirja Riigikogu Toimetised väljaandja vahel sõlmituks , mille kohaselt autor annab nõusoleku teose avaldamiseks ajakirja paber- ja veebiväljaandes ning tulevikus tekkida võivates muudes avaldamisvormides.

Nõuded käsikirjale

Riigikogu Toimetiste (RiTo) artiklite ja lühiuuringute maksimaalne soovitav pikkus on kuni 30 000 tähemärki koos tühikutega, see on umbes kuus RiTo-lehekülge, sealhulgas joonised, graafikud, tabelid,  fotod jm illustreeriv. Samal ajal kehtib iga kaastöö puhul eraldi kokkulepe, mille korral artikkel võib maksimaalsest pikkusest erineda. Tellimiskirjas autoritele antud tähemärkide on tähtis optimaalseks küljenduseks. 

Eelretsenseeritavad teadusartiklid

Eelretsenseeritavad teadusartiklid antakse retsenseerida kahele selle valdkonna eksperdile. Eksperdi anonüümne retsensioon edastatakse autorile koos teatega käsikirja vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta. Autor on kohustatud tegema käsikirja nõutud parandused ning pidama kinni toimetuse määratud tähtaegadest. Eelretsenseeritava artikli käsikirja pikkus koos jooniste, tabelite jt lisadega ei tohi ületada 45 000 tähemärki koos tühikutega. Retsensendi nime autorile ja autori nime retsensendile ei avaldata. 

RiTo-s kehtivad viitamisnõuded

Viited kasutatud allikatele märgitakse teksti sees sulgudes, kus on autori nimi, teose avaldamise aasta ja leheküljenumber näiteks: (Weber 1990, 17).

Ammendav viide kasutatud allikatele on teksti lõpus. Selle vormistus sõltub teose liigist: kas tegu on raamatuga, artikliga raamatust või ajakirjast, internetiviide vmt.

Viitamine raamatule

 • AUTORI PEREKONNANIMI, EESNIME INITSIAAL. (ILMUMISAASTA). Teose pealkiri. Ilmumiskoht: Väljaandja.
 • HABERMAS, J. (2001). The Postnational Constellation. Political Essays. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Viitamine raamatuartiklile

 • AUTORI PEREKONNANIMI, EESNIME INITSIAAL. (ILMUMISAASTA). Artikli pealkiri. – Teose pealkiri, kus artikkel avaldatud. Kogumiku koostaja või toimetaja. Ilmumiskoht: Väljaandja.
 • AINSAAR, M., ORAS, K. (2000). Laste arvu mõjutavad tegurid Eestis. – Laste- ja perepoliitika Eestis ja Euroopas (koost M. Ainsaar). Tartu: Rahvastikuministri büroo.

Viitamine ajakirja- või ajaleheartiklile

 • AUTORI PEREKONNANIMI, EESNIME INITSIAAL. (ILMUMISAASTA). Artikli pealkiri. – Ajakirja nimi, väljaanne, nr, leheküljed. doi ehk objekti digitaalidentifikaatori (Digital Object Identifier System) number või internetiviide.
 • SPIGEL, B. (2017). The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems. – Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49–72. – doi: 10.1111/etap.12167.

Viitamine internetileheküljele

Internetimaterjale viidatakse samuti autori järgi.

Viitamine uuringuaruandele

Uuringuaruanded jms viidatakse autorite järgi, kui väljaandes pole märgitud teistsugust nõuet.

 • HALAPUU, V., VALK, A. (2013). Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas: PIAAC uuringu esmased tulemused. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Kui autoreid pole (tiitellehel, tiitli pöördel) näidatud, viidatakse uuringu pealkirja järgi.

 • EESTI AASIA-SUUNALINE INSTITUTSIONAALNE VÕIMEKUS AVALIKUS SEKTORIS. (2014). Lepingulise uurimistöö lõpparuanne. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Viitamine dokumentidele

Dokumentidele viidatakse üldjuhul väljaandja järgi.

Viitamine seadustele ja muudele õigusaktidele

Joonealused ja lõpukommentaarid ning selgitused ei ole üldjuhul soovitatavad. Vajaduse korral saab kasutada joonealuseid selgitusi, kui need sisaldavad artikli või lühiuuringu sisu seisukohalt olulist lisateavet, mis on põhiteksti ülekoormamise vältimiseks otstarbekas tuua joone alla. Tekstis tähistatakse lühikesed joonealused kommentaarid ja selgitused ülaindeksiga.

Illustreerivad fotod

RiTo ilmub värvitrükis ja seetõttu on väga oodatud artiklite ilmestamiseks asjakohased fotod. Fotod peavad olema trükikvaliteedis, s.o tihedusega vähemalt 300 dpi (300 punkti tolli kohta). Foto puhul peab olema märgitud selle autor (fotograaf), mis või kes seal on kujutatud ja kellele foto kuulub või kust see on võetud.

Artikli vormistamine

Tekst sisestada võimalikult lihtsalt, kasutades ainult neid kujundusvõtteid, mis on sisult olulised. Tekstis kasutada üht kirjasuurust (12) ja üht kirjatüüpi (Times New ). Tekstis ei tohi kasutada poolitamist – ei automaatset ega käsitsi. Lehekülgi pole vaja nummerdada. Osade pealkirjad ja alapealkirjad tuleb tasemete kaupa nummerdada.

Tabelite ja graafikute vormistamine

Lihtsamad tabelid on soovitatav teha Wordi tabelina. Joonised, graafikud jms tuleb küljendamise huvides luua ja esitada eraldi Excelis koos algandmetega. Excelist erineva arvutigraafika, vene tähtede kooditabeli (või šrifti) jms kasutamine kooskõlastada .

Lühikokkuvõte inglise keelde tõlkimiseks

Autor esitab toimetusele koos kaastööga kuni üheleheküljelise (1800–2800 tähemärki koos tühikutega) eestikeelse lühikokkuvõtte inglise keelde tõlkimiseks. Eestikeelsele tekstile võib lisada erialaterminite ingliskeelsed vasted. 

Autori lühielulugu

Autor esitab koos kaastööga oma lühikese CV, kus on märgitud:

 • Sünniaasta ja -koht.
 • Haridus. Lühiülevaade autori akadeemilisest haridusteest: eriala, akadeemilised kraadid, lõpetamise või kaitsmise aastad, kõrgkoolid. Vajaduse korral võib lisada olulisi täienduskoolitusi, pikemaajalist õppimist välisülikoolides vms.
 • Töö. Autori eri- ja ametialane karjäär, tähtsamad töökohad ja ametid. Tagasiulatuvalt võiks piirduda aastaarvuga 1985.
 • Kuulumine ühendustesse. Kodu- ja välismaiste kodanikualgatuslike või kutsealaste organisatsioonide loend koos staatusega, kui autor kuulub juhtorganisse. Poliitiku puhul märkida esimese organisatsioonina oma poliitiline erakond.

Vaata elulugude näidiseid.

Foto autorist

 Autor esitab koos kaastööga oma värvifoto, mis peab olema trükikvaliteedis, s.o tihedusega vähemalt 300 dpi.

Ajakiri ei maksa honorare.

Küsimuste korral palume pöörduda tegevtoimetaja poole: Leeni Uba, leeni.uba@riigikogu.ee

Tagasiside