Autorile

Jaga

Prindi

Autoriõigused

Artikli avaldamisega loetakse autori ja ajakirja “Riigikogu Toimetised” väljaandja vahel sõlmituks litsentsileping, mille kohaselt autor annab nõusoleku teose avaldamiseks ajakirja paber- ja veebiväljaandes ning tulevikus tekkida võivates muudes avaldamisvormides.

Eelretsenseeritavad artiklid

Käsikirjad tuleb esitada toimetusele elektrooniliselt aadressil mart.raudsaar@riigikogu.ee.

Eelretsenseeritavad teadusartiklid antakse retsenseerida kahele valdkonnaeksperdile. Eksperdi anonüümne retsensioon edastatakse autorile koos teatega käsikirja vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta. Autor on kohustatud tegema käsikirja nõutud parandused ning pidama kinni toimetuse määratud tähtaegadest.

Käsikirja pikkus ei tohi ületada 45 000 tähemärki (sh joonised, tabelid, kirjandusviited). Vt ka  “Nõudeid käsikirjale”.

Retsensendi nime autorile ja autori nime retsensendile ei avaldata.

Nõuded käsikirjale

RiTo artiklite ja lühiuuringute maksimaalne soovitav pikkus on kuni 30 000 tähemärki koos tühikutega, mis on umbes kuus RiTo lehekülge. Sellele võivad kokkuleppel lisanduda joonised, graafikud, tabelid jm ilmestav materjal. Samal ajal kehtib iga kaastöö puhul eraldi kokkulepe, mille järgi võib artikkel mõnikord pikem olla. Autoritele tellimiskirjas etteantud tähemärkide arv on tähtis optimaalseks küljenduseks.

Eelretsenseeritavate artiklite pikkus on kuni 45 000 tähemärki koos tühikute, jooniste, tabelite, graafikute ja kirjandusviidetega.

Viitamine

RiTo-s kasutatavad viitamisnõuded on järgmised. Viide kasutatud kirjandusele märgitakse teksti sees sulgudes järgmises näites esitatud viisil: Weber 1990, 17 (autor, teose avaldamise aasta ja lehekülje number).

Teatud juhtudel võib kokkuleppel lehekülje numbri ära jätta. Ammendav viide on teksti lõpus kasutatud kirjanduse loetelus vormistatud järgmiselt:

  • Weber, M. (1990). Teose pealkiri. Ilmumiskoht: väljaandja.   või
  • Weber, M. (1990). Artikli pealkiri. – Teose pealkiri või ajakirja nimi, kus artikkel on avaldatud. Ilmumiskoht: väljaandja. (Artikli avaldamise puhul lisatakse ka ajakirja number ja lehekülje numbrid)

Joonealused kommentaarid ja selgitused ei ole üldjuhul soovitatavad. Vajaduse korral märgitakse need tekstis ülaindeksiga ning nad peavad sisaldama artikli või lühiuuringu sisu seisukohalt olulist lisateavet, mis on põhiteksti ülekoormamise vältimiseks otstarbekas tekstist välja tuua.

Vormistamine

RiTo artikli vormistusnõuded:

  • tekst sisestada võimalikult lihtsalt, kasutades ainult sisu seisukohalt olulisi kujundusvõtteid;
  • tekstis kasutada üht kirjasuurust (12) ja üht kirjatüüpi (Times New Roman);
  • kooskõlastada Excelist erinev arvutigraafika, vene tähtede kooditabel või šrift tegevtoimetajaga.

Tabelid ja graafikud vormistamine

Lihtsamad tabelid on soovitatav teha Wordis. Joonised, graafikud jms tuleb küljendamise huvides luua ja esitada Excelis.

Lühikokkuvõte

Autor esitab koos kaastööga toimetusele teksti lühikokkuvõtte kuni ühe lehekülje pikkuse ingliskeelse tõlke tarvis. Parema lõpptulemuse huvides võib lühikokkuvõte olla ka ingliskeelne ja eestikeelsele tekstile võib lisada erialaterminite ingliskeelsed vasted.

CV

Autor esitab koos kaastööga oma lühikese CV, kus on märgitud:

  • Sünniaasta ja -koht.
  • Haridus. Lühiülevaade autori akadeemilisest haridusteest koolide, erialade, akadeemiliste kraadide ja õppimisperioodide täpsusega. Vajaduse korral võib lisada olulisi täienduskoolitusi.
  • Töökohad. Autori eri- ja ametialane karjäär, sh vähemalt kaks viimast ametikohta. Tagasiulatuvalt võiks piirduda aastaarvuga 1985.
  • Kuulumine ühendustesse. Kodu- ja välismaiste kodanikualgatuslike või kutsealaste organisatsioonide loend koos staatusega, kui autor kuulub juhtorganisse. Poliitiku puhul märkida esimese organisatsioonina oma poliitiline erakond.

Foto

Autor esitab koos kaastööga ka oma foto. Ajakiri ei maksa honorari.

Tagasiside