Nr 2

Laadi alla

Jaga

Prindi

Valik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureusetöödest 1997-2000

Valik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi õppetoolide juures kaitstud riigi-, haldus- ja kriminaalõiguse teemalistest bakalaureusetöödest 1997-2000.

Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuses alustati käesoleval aastal andmete kogumist Eesti kõrgkoolides kaitstud õigusalaste lõputööde kohta ning vastava andmebaasi loomist. Algust tehti Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga ning esimeseks aastaks on 1993. Edaspidi on kavas jätkata andmete lisamist andmebaasi ka teistes kõrgkoolides kaitstud tööde kohta ning neid kajastada jooksvalt õigusbibliograafia aastanimestikes (alates aastast 2000)1.

Senise töö tulemuse põhjal pakume tutvumiseks nimestikku valikuga Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi õppetoolide juures kaitstud töödest aastail 1997-2000. Järgnevasse nimestikku on valitud tööd aktuaalsetel teemadel, mis käsitlevad põhiseadust ja teisi riigiõiguslikke probleeme, haldusõigust, avalikku teenistust ning korruptsiooni.

Lisainfo e-postiga: maia@nlib.ee

Põhiseadus

 • Adamson, Anne-Mai. The right to the inviolability of private and family life restricted for the protection of morals / juhendaja: N. J. Brennan. – Tartu, 1998. – 74 lk – Bibl lk 65-68.
  Õiguse era- ja perekonnaelu puutumatuse piiramine kõlbluse kaitseks, lk 70-74.
 • Altnurme, Maret. Õiguskantsler: (Eesti Vabariigi põhiseaduse 12. peatüki analüüs) / juhendaja: J. Põld. – Tartu, 1998. – 73 lk – Bibl lk 68-73.
  Legal chancellor: (12. chapter of Estonian Constitution – analysis), lk 63-67.
 • Anton, Ülle. Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. a põhiseaduses / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1998. – 96 lk – Bibl lk 91-96.
  The guaranty of local government in the Constitution of the Republic of Estonia passed in 1992, lk 84-90.
  Vt ka: Juridica (1998) nr 6, lk 305-313.
 • Käbi, Risto. Põhiseaduse tõlgendamine / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 70 lk – Bibl lk 64-67.
  Constitutional interpretation, lk 68-70.
 • Lõhmus, Karina. Eraelu mõiste ja selle elementide õiguslik kaitse / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1999. – 66 lk – Bibl lk 58-63.
  Summary, lk 64-66.
 • Madise, Lauri. Rahvusvahelise õiguse regulatsioon Eesti Vabariigi 1992. a põhiseaduses: (põhiseaduse normide kriitiline analüüs) / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1998. – 98 lk – Bibl lk 95-98.
  Le traitement du droit international public dans la Constitution estonienne de 1992, lk 88-94.
  Vt ka: Juridica (1998) nr 7, lk 361-369.
 • Maran, Lauri. Põhiseaduslikkuse järelevalvemenetluse algatamine Vabariigi presidendi ja õiguskantsleri taotlusel / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 61 lk – Bibl lk 55-58. – Lisa.
  Resümee, lk 60-61.
 • Muru, Kaili. Rahvusvaheline õigus ja rahvusvahelised lepingud Eesti Vabariigi põhikorras läbi aegade / juhendaja: T. Kerikmäe. – Tartu, 2000. – 63 lk – Bibl lk 61-63. – Lisad.
  International law and international treaties in the Estonian constitution over the years, lk 54-56.
 • Parve, Tiido. Põhiseaduslikkuse järelevalve Eestis ning teistes riikides / juhendaja: J. Põld. – Tartu, 1997. – 71 lk – Bibl lk 69-71.
  Summary, lk 67-68.
 • Poolamets, Anti. Riigikaitse peatükk Eesti Vabariigi 1992. a põhiseaduses / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 86 lk – Bibl lk 82-85.
  Kapitel der Landesverteidigung in der Verfassung der Republik Estland vom 1992, lk 79-81.
 • Raudsepp, Triin. Kohtuliku rippumatuse tagamine / juhendaja: E. Kergandberg. – Tartu, 1999. – 100 lk – Bibl lk 92-96.
  Guaranteeing judicial independence, lk 97-100.
  Vt. ka: Juridica (1999) nr 6, lk 269-275; nr 9, lk 438-441.
 • Reinsalu, Urmas. Vabariigi presidendi pädevuse analüüs Eesti 1992. a  põhiseaduse kriitikana / juhendaja: J. Põld. – Tartu, 1997. – 64 lk – Bibl lk 58-62.
  Summary, lk 63-64.
 • Zopp, Andres. Vabariigi Presidendi institutsiooni kujunemine / juhendaja: J. Põld. – Tartu, 1997. – 81 lk – Bibl lk 79-81.
  Resümee, lk 77-78.

Riigiõigus

 • Ahi, Kaili. Rahvuslik parlament Euroopa Ühenduse õiguse kontekstis / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1999. – 64 lk – Bibl lk 59-64.
  National parliament in the context of European Community law, lk 55-58.
  Vt. ka: Juridica (1999) nr 6, lk 297-302.
 • Anvelt, Andres. Organiseeritud kuritegevus – reaalne negatiivne võim Eestis / juhendaja: R. Narits. – Tartu, 2000. – 74 lk – Bibl lk 66-68.
  Organised crime as real negative power in society, lk 69-74.
  Vt. ka: Juridica (2000) nr 5, lk 320-329.
 • Floren, Kaido. Kohtute tegevuse avalikkus: õiguslik regulatsioon ja väljund ajakirjanduses / juhendaja: E. Kergandberg. – Tartu, 1999. – 64 lk – Bibl lk 59-62. – Lisad.
  Summary, lk 63-64.
 • Gromov, Evelin. Quo vadis, iudex? / juhendaja: J. Ginter. – Tartu, 2000. – 72 lk – Bibl lk 64-70.
  Quo vadis, iudex?, lk 71-72.
 • Kaldma, Tiiu-Ann. Kodakondsuse andmine naturalisatsiooni korras / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 69 lk – Bibl lk 58-62.
  Die Verleihung der Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung, lk 63-69.
 • Kask, Oliver. Rahvas riigiõiguslikus käsitluses / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1999. – 72 lk – Bibl lk 59-68.
  People in treatment of constitutional law, lk 69-72.
 • Kivirand, Janar. Eesti Panga staatus ja pädevus / juhendaja: L. Lehis. – Tartu, 2000. – 86 lk – Bibl lk 80-83.
  Status und Zuständigkeit der Estnischen Bank, lk 85-86.
 • Koitmäe, Arne. Erakondade rahastamise õiguslik reguleering / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1999. – 76 lk – Bibl lk 73-76.
  Legal regulation on financing of political parties, lk 67-72.
 • Kuus, Janar. Võimude lahusus / juhendaja: R. Narits. – Tartu, 1999. – 61 lk – Bibl lk 56-59.
  The separation of powers, lk 60-61.
 • Nagel, Rainis. Seadusloome: olemusest Mandri-Euroopa jacommon law õigussüsteemis / juhendaja: R. Narits. – Tartu, 1997. – 58 lk – Bibl lk 57-58.
  Summary, lk 55-56.
 • Noor, Kaspar. Välismaalase õiguslik seisund Eesti Vabariigis / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1998. – 57 lk – Bibl lk 50-53.
  Pravovoje polozhenije inostrantsa v Estonskoi Respublike, lk 55-57.
 • Paal, Paavo. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normid ja põhimõtted Eesti õigussüsteemi lahutamatu osana / juhendaja: T. Kerikmäe. – Tartu, 1998. – 52 lk – Bibl lk 48-50.
  Generally recognized norms and principles of international law as and integral part of the Estonian legal system, lk 51-52.
 • Reinhold, Kai. Täidesaatva võimu riigikaitsealane pädevus ja selle parlamentaarne kontroll / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 59 lk – Bibl lk 53-55.
  Zusammenfassung, lk 56-59.

Avalik teenistus

 • Annus, Taavi. Riigiametnike tasustamise korraldus / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1998. – 74 lk – Bibl lk 66-71.
  State civil service rewards regulations, lk 72-74.
  Vt. ka: Juridica (1998) nr 6, lk 288-295.
 • Kalda, Jaak. Avalik teenistus ja teenistujate seadusega tagatud õigused / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 102 lk – Bibl lk 96-102.
  Summary, lk 94-95.
 • Kesküla, Rita. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistuja õigusliku seisundi erinevus / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 49 lk – Bibl lk 46-49.
  Difference between public servants rights and obligations in the state service and in local government administrative agency service, lk 44-45.
 • Mikiver, Monika. Avaliku teenistuse kujunemine / juhendaja: R. Narits. – Tartu, 1998. – 70 lk – Bibl lk 67-70. – Lisa.
  Zusammenfassung, lk 61-63.
 • Milt, Kristiina. Avalike teenistujate õigused ja kohustused / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1997. – 57 lk – Bibl lk 55-57.
  Rights and duties of public servants, lk 53-54.
 • Nuka, Ele. Avalike teenistujate tasustamine ja soodustused Eesti ja Soome Vabariigis / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1997. – 53 lk – Bibl lk 48-49.
  Yhteenveto, lk 51-52.
 • Põder, Nele. Vastutus ja moraal avalikus teenistuses / juhendaja: R. Narits. – Tartu, 1998. – 57 lk – Bibl lk 56-57.
  Summary, lk 53-55.
 • Tammeniit, Anu. Riigiteenistujate distsiplinaarvastutus / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 63 lk – Bibl lk 58-60.
  Resümee, lk 61-63.
 • Vaik, Laura. Eriseadustega reguleeritud avalike teenistujate õigused ja kohustused / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 56 lk – Bibl lk 52-55.
  Rechte und Pflichten der mit Sondergesetzen regulierten öffentlichen Bediensteten, lk 50-51.

Haldusõigus

 • Hirvoja, Martin. Halduslepingu õiguslik olemus / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1999. – 80 lk – Bibl lk 76-79.
  The legal nature of administrative contract, lk 73-75.
 • Vt. ka: Juridica (1999) nr 7, lk 323-334.
 • Lind, Kaspar. Avalike ülesannete üleandmine eraõiguslikele isikutele / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 59 lk – Bibl lk 53-56.
  Zusammenfassung, lk 57-59.
 • Manglus, Ants. Valdade ühinemise õiguslik regulatsioon Eesti Vabariigis / juhendaja: V. Olle. – Tartu, 1998. – 85 lk – Bibl lk 78-82. – Lisad.
  Resümee, lk 83-85.
 • Pärtel, Mait. Õigusloomefunktsiooni volitamisest / juhendaja: R. Narits. – Tartu, 1999. – 80 lk – Bibl lk 75-80.
  On delegation of legislative powers, lk 73-74.
 • Tafenau, Tiia. Kohalike omavalitsuste ühinemise õiguslikud alused / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1998. – 53 lk – Bibl lk 48-50.
  Die rechtlichen Grundlagen der Vereinigung der lokalen Selbstverwaltungen, lk 51-53.
 • Tellis, Taavi. Haldusõigusallikate kehtivus Eesti õiguskorras / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1997. – 69 lk – Bibl lk 67-69.
  Summary, lk 66.
 • Vanamb, Eva. Kohaliku omavalitsuse õigusloomest Eesti Vabariigis / juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 1999. – 56 lk – Bibl lk 48-53.
  Abstract, lk 54-56.
 • Vene, Einar. Avaliku halduse kandja poolt tekitatud kahju hüvitamise kohtupraktika ja riigivastutusõigus de lege ferenda/ juhendaja: K. Merusk. – Tartu, 2000. – 73 lk – Bibl lk 67-70.
  Zusammenfassung, lk 71-73.
  Vt. ka: Juridica (2000) nr 5, lk 330-335.

Kriminaalõigus

 • Bokka, Perit. Korruptsiooni olemus ja korruptsioonivastase võitluse põhimõtted ning väljundid / juhendaja: J. Sootak. – Tartu, 2000. – 55 lk – Bibl lk 50-52.
  Corruption: essence and ways of combatting, lk 53-55.
 • Jõgeva, Kaido. Kõrged riigiametnikud kriminaalõiguse subjektina / juhendaja: J. Sootak. – Tartu, 1999. – 63 lk – Bibl lk 57-59.
  High state officials as perpetrators in criminal law, lk 60-63.
 • Kaeval, Hillar. Organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon / juhendaja: L. Auväärt. – Tartu, 1999. – 65 lk – Bibl lk 54-85. – Lisad.
  Zusammenfassung, lk 64-65.
 • Liiv, Daimar. Korruptsioonivastase võitluse õiguslikud aspektid / juhendaja: P. Kama. – Tartu, 1998. – 98 lk – Bibl lk 82-90. – Lisa.
  Legal aspects of an anti-corruption policies, lk 97-98.
 • Sõõrumaa, Urmas. Altkäemaks kui korruptsiooni ilming / juhendaja: J. Sootak. – Tartu, 2000. – 65 lk – Bibl lk 62-65.
  Bribe as the phenomenon of corruption, lk 54-57.

1 Eesti kõrgkoolide lõputööde dokumenteerimine on välja kasvanud Riigikogu Kantselei poolt alates 1996-st aastast iga-aastaselt täiendatud parlamentaarsete uurimisteemade pakkumisest Eesti kõrgkoolidele. 2000. a parlamentaarse uurimisteemaga saab tutvuda Riigikogu koduleheküljel http://www.riigikogu.ee/osakonnad/msi/ka–koostoo.html

Tagasiside