Nr 32

Laadi alla

Jaga

Prindi

Erakondade strateegiad naiste esindatuse suurendamiseks Riigikogus. Juhtumi analüüs 2014

 • Sirje Rist

  Sirje Rist

  MTÜ Abja Koolituskeskuse tegevjuht, sotsiaalteaduste magister

Euroopa Liidus peetakse väga oluliseks naiste ja meeste tasakaalustatud osalust poliitiliste otsuste tegemisel. Valitavasse kogusse, Eestis Riigikokku pääsemisel on „värava” rollis erakonnad, kelle strateegiatest oleneb suuresti, kuidas on otsustuskogus võrdõiguslikkus tagatud.

2011. aasta valimistulemuste põhjal oli Eestis Riigikogusse valituks osutunuist naisi kõigest 20 protsenti, 2015. aasta valimistulemuste põhjal oli naisi 24 protsenti.1 2015. aastal Riigikokku valitud 24 naisest kaheksa osutus valituks kompensatsioonimandaadiga, st tänu heale kohale erakonna üldnimekirjas. Valimistulemuste kommentaaris leiab Tõnis Saarts, et rohkem naisi Eesti poliitikas aitaks kaasa soolist võrdõiguslikkust toetavate hoiakute kasvatamisele terves ühiskonnas (Saarts 2015).

Naiste esindatust parlamendis iseloomustab kriitiline mass. Paxton, Kunovich ja Hughes (Paxton et al. 2007, 274) väidavad, et kriitiliseks massiks peetakse 30 protsenti naisi parlamendiliikmete arvust, mis on vajalik, et naisesindajad suudaksid muuta poliitilist kultuuri, tõstatada uusi teemasid ning kaitsta tõhusalt naiste õigusi. Naisliikmete 30protsendilist alammäära soovitas kasutada ka ÜRO naiste staatuse komisjon. Üksikkandidaatidel on harva võimalik valituks saada. Peamine roll „väravatena” on parteidel (Lovenduski, Norris 1993, 309). Kuna parteid on kõige olulisemad väravad valitavasse kogusse, on tarvis mõista, kuidas parteid naiste parlamendiesindatust soosivad või pidurdavad (Caul 1999, 80).

Caul Kittilsoni järgi on naiste arvu tarvis parlamendis suurendada võrdõiguslikkuse saavutamiseks, sest see on poliitikas naiste teema (Caul Kittilson 2011, 67). Erakondadel on seega oluline roll võrdõiguslikkuse edendamisel.

Tegelikult pole olemas ühtset avalikku huvi, vaid see koosneb paljude huvirühmade huvidest ühiskonnas, sh naiste huvidest. Naiste huvisid esindaksid naispoliitikud paremini kui meespoliitikud (Phillips 1998).

Euroopa Liidus peetakse nais- ja meesotsustajate tasakaalustatud osalust väga oluliseks. Euroopa Parlamendis vastu võetud resolutsioonis „Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel” (2012) on viidatud erakondade olulisusele: „Arvestades, et erakondadel, kelle ülesanne on valida, järjestada ja esitada kandidaate juhtivatele ametikohtadele, on keskne roll naiste ja meeste võrdse esindatuse tagamisel poliitikas, mistõttu nad peaksid toetama häid tavasid, näiteks valimistel erakondade vabatahtlikke kvoote, mille mõned erakonnad on 13 EL liikmesriigis juba kasutusele võtnud” (ibid., lõik M).

Teaduskirjanduses (Lovenduski, Norris 1993, 8; Norris 2004, 190) on välja toodud kolm strateegiat, mida kasutatakse soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas naiste poliitilise esindatuse suurendamiseks:

 1. Retoorilised strateegiad (kõned, konventsioonid). Retooriliseks strateegiaks liigituvad rahvusvahelised konventsioonid naiste õiguste üle, ametlikud kõned ja avaldused, mis kiidavad heaks sooliselt võrdsed võimalused (Norris 2004, 190).
 2. Võrdsete võimaluste loomine: toetused kampaaniateks, kandidaatide koolitamine. Strateegia on suunatud sellele, et naised saaksid kandideerimisel meestega võrdsed võimalused. Strateegia koosneb erinevatest meetmetest, millest osa võib olla suunatud võrdselt nii meestele kui ka naistele, nagu näiteks kommunikatsioonikoolitused, sh avaliku esinemise, sotsiaalmeedia kasutamise ja kampaaniate korraldamise koolitused, ka finantseerijate abi naiskandidaatide kampaaniate läbiviimisel. See strateegia on sooliselt neutraalne (Norris 2004, 191).
 3. Eelisvõimaluste loomine ehk positiivne diskrimineerimine: mitmesugused soolised kvoodid – meetmed, mis on otseselt suunatud naiste esindatuse suurendamiseks parlamendis.

INSTITUTSIONAALNE LÄHENEMINE KUI PÕHITEGUR POLIITREFORMIDE TEOSTAMISEKS

Institutsionaalne lähenemine väidab, et valimissüsteemid ja -reeglid on peamine asjaolu selgitamaks erinevusi naiste osaluses üsna sarnastes ühiskondades. Samas on see põhitegur, et muuta naiste poliitilist aktiivsust avalike poliitreformide kaudu. Valimissüsteemid jagunevad kaheks suureks haruks: majoritaarsed ja proportsionaalsed valimissüsteemid.

Naised osutuvad proportsionaalsetes süsteemides üldiselt kaks korda paremini valituks kui majoritaarsetes süsteemides (Norris 2004, 187). Norris (ibid., 189) toob välja põhjusi, miks proportsionaalne valimissüsteem soosib naisi:

 • Iga partei esindab end ringkonnas kollektiivse kandidaatide nimekirjaga. Parteid suurendavad oma meeldivust valijatele, lisades nimekirja kandidaate, kes esindavad kõiki suuremaid sotsiaalseid kihte: naisi, noori, talunikke, palgatöölisi, etnilisi vähemusi, pensionäre jt.
 • Proportsionaalne  valimissüsteem võimaldab parteidel paremini rakendada vabatahtlikke sookvoote, mis lihtsustavad naiste pääsemist valitavasse esinduskogusse.

Proportsionaalse valimissüsteemi pooldajad on seisukohal, et parlament peaks olema läbilõige riigi valijaskonnast, piltlikult nagu „mikroühiskond”. Proportsionaalse valimissüsteemi vastased peavad oluliseks, et parlament teeks õigeid otsuseid ja oleks töövõimeline (Farrell 2001, 165).

Proportsionaalse valimissüsteemi puhul on levinuim vorm nimekirjadega valimised. Parlamendikohad jaotatakse vastavalt nimekirjadele antud häälte arvule matemaatilise valemi alusel. Nimekirjadega valimiste liigid erinevad selle poolest, kas nimekirjad on avatud või kinnised. Kinnised nimekirjad, mis soosivad parteidistsipliini, võivad naiste esindatust suurendada, sest partei dikteerib kandidaatide valiku. Valijad valivad sel juhul parteid, mitte kandidaate (Thames, Williams 2010, 1581). Matland väidab, et kui parteid rakendavad kinniste nimekirjade puhul vabatahtlikke sookvoote, siis võtavad nad sellega vastutuse, et naised valituks saavad. Rakendades avatud nimekirjade puhul sookvoote, näiteks tõmbluku paigutust: mehed ja naised vaheldumisi, jätavad parteid vastutuse kandidaatide soolise valiku eest valijatele (Matland, Montgomery 2003, 105). Üks võimalikke meetmeid naiste osakaalu suurendamiseks on asetada parteide kinnistes nimekirjades kindel arv naisi partei nimekirja etteotsa või kasutada tõmbluku meetodit, kus mees- ja naiskandidaadid on vaheldumisi, kindlustades sel viisil, et naised saavad valitud (Farrell 2001,168).

EELISVÕIMALUSTE LOOMISE STRATEEGIA, NN POSITIIVNE DISKRIMINEERIMINE

Eelisvõimaluste loomine on otseselt suunatud naiste esindatuse suurendamiseks valitavates kogudes ja koosneb omakorda kolmest strateegiast (Norris 2004, 191):

 • naistele reserveeritud kohad valitavas kogus;
 • seadusega ette nähtud ja kontrollitavad valimiseelsed kvoodid;
 • parteide vabatahtlikud valimiseelsed kvoodid või naiste esindatuse eesmärgid.

Üle maailma on sookvoodid muutunud valimiste osaks. 1985. aastal kehtisid neljas riigis sookvoodid. Aastatel 1995–2005 võtsid sookvoodid omaks enam kui 55 riiki (Tripp, Kang 2008, 339). Sookvoote on kahte liiki:

 • tulemusele orienteeritud ja
 • valikueelsed  kvoodid.

Tulemusele orienteeritud kvoodid tagavad naistele (või muule vähemusele) mingi kindla arvu mandaate valitavas kogus, valikueelsed kvoodid tagavad soovitusliku naiste osakaalu ja/või asetuse valimisnimekirjades. Game (2009, 170) liigitab tõmbluku süsteemi valikueelseks kvoodiks. Valikueelsed kvoodid võivad eri riikides olla seadusega ette nähtud või vabatahtlikud, kusjuures seadusega ettenähtud tingimuste mittetäitmisel võivad erakondadele olla ette nähtud sanktsioonid (nt nimekirja mittelubamine valimistele või rahalised sanktsioonid), aga sanktsioonid võivad ka puududa.

Soolised kvoodid aitavad valituks saada naistel, kes kas elavad maapiirkondades, kellel on madalama staatusega töökoht või noortel naistel ja vähemusrahvusesse kuuluvatel naistel. (Celis et al. 2014, 43). Celis ja tema kaasautorid ütlevad, et meetmed, mis aitavad naistel edukalt kandideerida, võimaldavad poliitikasse siseneda uutel rühmadel. Sooline võrdõiguslikkus ei ole täielikult realiseeritud, kui see hõlmab ainult domineerivat naiste rühma, kes on võrdne oma meeskolleegidega (Celis et al. 2014, 42). Caul Kittilson (2006, 38) toob välja ka asjaolud, mis soodustavad parteides kvootide omaksvõttu:

 • naiste kõrge osakaal partei eliidi hulgas;
 • parteideülene võitlus naisvalijate häälte pärast ja võrdõiguslikkuse omaksvõtt võistlevate parteide poolt;
 • vasakparteid võtavad kvoodid kiiremini omaks kui teiste ideoloogiatega parteid.

Naised võivad saada suurema poliitilise esindatuse siis, kui vasakparteid on riigis edukad.

PARTEI „UKSEHOIDJATE” JA NAISORGANISATSIOONI MÕJU

Parteide sookvoote ja eesmärke on võimalik rakendada siis, kui parteide nimekirjade koostajad seda soosivad. Cheng ja Tavits (2011, 466) on uurinud „uksehoidjate” (gatekeepers), st pürgijate hulgast valiku tegijate ja valimisnimekirja koostajate mõju ning järeldavad, et parteide „uksehoidjad” saavad suurendada naiste esindatust partei formaalsete reeglite kaudu, aga ka nende mitteformaalne mõju on väga oluline. Kui piirkondade „uksehoidjad” on naised või naistesõbralikud mehed, siis mõjutab see positiivselt naiste esindatust (Cheng, Tavits 2011, 467). Naiskandidaadid tõmbuvad ka ise eemale, nähes, et piirkonnas on „džentelmenide klubi” (Cheng, Tavits 2011, 462). Parteide naisorganisatsioonidel on oluline mõju parteide programmide koostamisel ja naiskandidaatide nimekirjadesse paigutamise reeglite kehtestamisel (Caul Kittilson 2011, 67).

Seaduslikud kvoodid võivad olla ajutised – kuni parteid on suutlikud vabatahtlikke soolisi eesmärke kehtestama. Kvoodid töötavad paremini, kui riigis on rakendatud tõhusaid sanktsioone kvootide täitmata jätmisel (Davidson-Schmich 2006, 212). Kuna parteide riigieelarveline rahastus sõltub parlamenti valituks osutunute arvust, püüavad suuremad parteid valimisi võita juba valitavates kogudes olevaid ja uuesti kandideerivaid meeskandidaate nimekirjade eesotsa paigutades (Meier, Lombardo 2013, 57).

UURITAVA JUHTUMI KIRJELDUS

Juhtumianalüüsi aluseks on tegelik olukord Riigikogus, kus naised on tugevalt alaesindatud (vt joonis 1). Uuritud on 2014. aastal Riigikogus olnud nelja erakonna – Eesti Reformierakond (RE), Eesti Keskerakond (KE), Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) – strateegiaid naiste esindatuse suurendamiseks. Lihtsustamiseks olen neli erakonda jaganud uuritavas küsimuses kaheks vasak- (KE, SDE) ja kaheks paremerakonnaks (RE, IRL). (Rist 2015) Tööd ajendas osalt ka üks huvitav dokument. Võrdõigusvolinik on meedias esile tõstnud erakondade poolt 2012. aastal allakirjutatud koostöömemorandumi (2012) (vt lisa 1), milles need neli erakonda peavad oluliseks valimisnimekirjade koostamisel rakendada nn tõmbluku süsteemi, kus juba esinumbritest alates on meeskandidaat ja naiskandidaat vaheldumisi (Sepper 2013).

Kogu maailmas on sookvoodid muutunud valimiste osaks.

JOONIS 1. Riigikokku valitute sooline jaotus 1992–2015

RiTo 32, Joonis 1, Sirje Rist

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon 2015

2011. aastal oli Riigikokku kandideerimisel naiste osakaalu protsent parempoolsetel erakondadel madalam: IRLil 14,4 protsenti ja Reformierakonnal 20 protsenti. Vasakpoolsetest erakondadest kandideeris 2011. aastal naisi enim SDEst, 34,4 protsenti, Keskerakonnast 27 protsenti kõigist kandidaatidest.

2011. aasta Riigikogu valimistel oli üldnimekirjadest kompensatsioonimandaadiga valituid 19, neist naisi vaid 2 ehk 10,5 protsenti, mis oli ligi kaks korda vähem kui naiste osakaal (19,8%) Riigikogus tervikuna. Võrdlusarvu alusel jaotatakse kompensatsioonimandaadid üleriigiliste erakondade kinniste nimekirjade alusel.

2011. aasta valimistel oli naiste vähene kompensatsioonimandaatide (10,5%) saamine siiski erandlik. 2003. aastal sai kompensatsioonimandaadi 27 valitut, neist kaheksa naist (29,6%); 2007. aastal – 26 valitut, neist seitse naist (26,9%) ja 2015. aastal – 23 valitut, neist kaheksa naist (34,8%). Varasemaid valimisi me siinjuures ei vaatle, sest aastal 2002 muudeti valimisseadust.

INTERVJUUDE KOOND

Poolstruktureeritud intervjuud on tehtud 17. jaanuarist kuni 17. aprillini 2014. aastal. Reformierakonnast on intervjueeritud endist ja ametisseastunud NaiRe esinaist; erakonna peasekretäri ja Viljandimaa piirkonna NaiRe esinaist. IRList naiskogu juhti ja aseesimeest, Riigikogu naisliiget. Keskerakonnast peasekretäri, Riigikogu naisliiget ja KENA esinaist. SDE peasekretäri; Kadri presidenti; Riigikogu SDE meesliiget; SDE Riigikogu fraktsiooni nõunikku. Nimetatud erakondade naisorganisatsioonidest annab ülevaate tabel 1.

TABEL 1. Suuremate erakondade naisorganisatsioonid Eestis

RiTo 32, Tabel 1, Sirje Rist

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuringu neljanda vooru (2008–2009) andmetel tehtud arvutused

Alljärgnevalt mõned küsimused ja vastused intervjuudest.

1) Milline osa on naiste valituks saamisel a) naiste endi aktiivsusel? b) valijate hoiakutel? c) valimisnimekirjade koostajatel?

Paremerakonnad:

RE:  Reformierakonnas on naisliikmeid rohkem, kuid nad pole valmis võtma liidri rolli. Passiivsuse üht põhjust nähakse traditsioonilises peremudelis, kus lapsed kasvavad üles teadmisega, et otsused langetab mees. Peasekretär arvas, et naiste ja meeste vahel ei ole erinevust: „Naised peaksid pürgima nagu mehed.” Peasekretär näeb probleemi just maakonna tasandil: „Naisteühenduste esindajad võiksid maakonna organisatsioonide juhtimises kaasa lüüa.” Viljandimaa piirkonna naiskogu juht selgitas maakonna organisatsiooni struktuuri: „Need on juba suured mehed, kuid reeglina kooskäimist väga ei toimu. Asjad aetakse meili teel.” Erakonna „uksehoidjate” mõju kohta selgus, et vähemalt Viljandimaal neist naistele tuge ei ole. „Mehed on üleolevad naiste tarkuse ja otsustusvõime suhtes, see annab naistele psühholoogilise löögi. Otseselt ei saa ju kedagi süüdistada, et sina võtsid minult innu ära.” NaiRe juht ütles, et asjad on väga head, valitsuses on koguni viis naisministrit: „Sellega, et naised on tänases valitsuses, antakse ka valijatele sõnum: usaldagem naispoliitikuid.”

IRL: Naiste väiksem valmidus ühiskonnaelus osalemiseks tuleneb nende teistsugusest hõivatusest pereelus, aga ka vähematest majanduslikest võimalustest, üldistab Riigikogu liige, kes räägib ka naiste poliitikasse mitteoodatusest. Parteide „uksehoidjate” ja ka meedia ebavõrdne kohtlemine kahandab naiste aktiivsust: „Kui naine näeb ja tunnetab, et ta ei ole saanud erakonnalt võrdse meeskandidaadiga võrdset kohta nimekirjas, võrdset ressurssi ja kollegiaalset tuge, siis ta järeldab, et ta ei ole poliitikasse oodatud.” IRENi juht ütleb, et naised ei ole piisavalt aktiivsed ja räägib, kuidas ta selle probleemiga tegeleb: „Oleme naiskogus viimase aasta jooksul korraldanud 5 ööbimisega üritust. Arendame sellega sihiteadlikult võrgustikku. Suure vaevaga olen need üle-eestilised üritused saanud toimuma, naised on öelnud, ei saa tulla, kes siis saab ööbida, koju tuleb minna” (IRENi juht). “Ühiskond kujundab meie väärtusi, meie stereotüüpe. Ühiskond kõige laiemas mõistes: meedia, erakonnad, sotsiaalmeedia. Selleks, et tõsta naiste usaldusväärsust, tehakse väga vähe” (IRENi aseesimees).

Vasakerakonnad: 

KE: Riigikogu liige kinnitas, et tublid naised saavad hakkama, vaatamata sellele, et avalikkuses olevatele naistele seatakse kõrgemad standardid kui meestele. Samas rõhutas ta valijate stereotüüpset käitumist. „Vaistlikult naine vaatab mehele alt üles. Naiste enda teadlikkus peab muutuma, et naised ei alahindaks naisi.” Peasekretär rõhutas vajadust, et Eesti Vabariigi Valitsuses (vt joonis 2) oleks rohkem naisi: „Naised peaksid saama valitud mitte soopõhiselt kvoodiga, vaid pigem seepärast, et neil on võimed, hakkamasaamine ja oskused. Et rahvas muudaks oma hoiakuid, piisab sellest, kui on palju naisi-tipp-poliitikuid. Kui Vabariigi Valitsuses oleks rohkem naisi, siis hakataks naisi rohkem usaldama.” Naiskogu KENA presidendi arvates võiksid kvoodid olla kohalikul tasandil: „Et „homme” toimuks muutus, selleks oleks tulnud midagi teha juba „üleeile”. See on 10 aasta perspektiiv: enne pead saama kohalikku volikokku, sul peab olema midagi, mida valija saab hinnata ja toetada, siis lähed edasi riigikogu tasandile. KOV tasandil võiksid olla kvoodid.

SDE:  Eestis on pigem konservatiivne hoiak. Kuid tunnetuslikult on viimase 2-3 aasta jooksul tekkinud järsk hoiakute muutus – valijate teadlikkus, et ühiskonnas tasakaalu leidmiseks on vajalik sooline tasakaal, on kasvanud, ütles peasekretär. „Küsitlustele vastates ütlevad valijad, et nad valivad naiskandidaadi, kuid kui nad tegelikult lähevad valima, siis nad valivad ikka mehe”(Kadri president).

SDE viis ainsa parteina 2012. aastal läbi parteisisese soolise võrdõiguslikkuse uuringu. „Uuringu suurim väärtus on, et erakonna sees tekkis sel teemal teadlik diskussioon” (peasekretär). Konkreetse lahendu-sena pakuti SDE võrdõiguslikkuse uuringus mentorite süsteemi, et naistel oleks, kellelt nõu küsida ja kes pakuks turvalisust, ütles fraktsiooni nõunik. Mentorite süsteemi vajaduse tekitas hinnang, et naistel napib enesekindlust.

Riigikogu meesliige vastas, et naispoliitikute vähesem tuntus ja soolised stereotüübid on omavahel seotud. Vastaja peab oluliseks maast madalast soolise võrdõiguslikkuse kasvatamist nii peres kui ka haridusasutustes.

JOONIS 2. Ministrite sooline jaotus 1992–2015

RiTo 32, Joonis 2, Sirje Rist

Allikas: Eesti Vabariigi Valitsuse koduleht 2015

2) Naiste positsioonid valimisnimekirjades

Paremerakonnad:

RE: Erakonna juhatus ei sekku piirkondade otsustesse. Loodetakse, et olukord paraneb iseregulatsiooni teel.

IRL: Eraldi teema on üldnimekirjad, 2011. aastal sai kõikide erakondade 19st kompensatsioonimandaadiga sissesaanust ainult kaks naist Riigikokku. „Üldnimekirjade koostamine on poliitiline mäng, mida poliittehnoloogid hästi valdavad” (IRENi aseesimees). Riigikogu 2011. aasta valimiste eel ei võtnud erakond naiskogu 2+1 (2 meest ja 1 naine nimekirjas järjestikku) tõmbluku ettepanekut vastu.

Vasakerakonnad:

KE:Kui kõik Eesti erakonnad järgiksid tõmbluku süsteemi, siis oleks juba praegu poolteist korda rohkem naisi Riigikogus,” arvas peasekretär.

Uuringu aluseks on reaalne ja kestev olukord Riigikogus, kus naised on tugevalt alaesindatud.

SDE: Naised peaksid erakonna huvides olema ka edukad hääletoojad. „Valijad vaatavad nimekirjas esimest 3-4 nime, kui oled viies naine ja nimekirjas kümnendal kohal, on väga raske valituks saada” (Kadri president).

3) Valmisolek vabatahtlikuks kvoodiks

Paremerakonnad:

RE: Arvati, et tõmbluku rakendamiseks peab olema võrdselt mees- ja naiskandidaate. „See on väga hea, aga saab rakendada siis, kui mehi ja naisi on võrdselt” (endine NaiRe juht).

IRL:  Erakond ei poolda kvoote: „Erakonnas on seisukoht, et kvoodid olid ajakohased sada aastat tagasi, siis kui naised alles said õigused valida, astuda ülikooli, töötada professionaalina” (IRENi esinaine). Riigikogu mitteliikmest vastaja on ajutiste kvootide pooldaja. Ta usub, et kui poliitikas oleks rohkem naisi, tuleksid ka need inimesed valima, kes seni ei ole tulnud. „Näen kvoote
ajutise meetmena, kuni ühiskond on harjunud usaldama naisi” (IRENi aseesimees).’

Vasakerakonnad:

KE on olnud tõmbluku süsteemi algatajaks. Süsteem on erakonna poolt kokkuleppeliselt vastu võetud ning kehtib ka piirkondadele. „Paljud meie piirkondade juhid on naised” (peasekretär). Piirkondadest esitatakse nimekirjadesse kandidaate nii, et oleks sooline tasakaal ja et kõik valijaprofiilid oleksid esindatud. Ringkondade nimekirjade esimene ots (esimesed 20) on tõmblukuga. Edasi arutab neid juhatus. „Üleriigilises nimekirjas on küll mehi rohkem, sest seal on partei esimees, parlamendi saadikud, aga kindlasti on seal ka naisi” (peasekretär).

SDE: Piirkondadele on antud soovitus tõmblukku kasutada, kohustust ei ole. Üleriigilise nimekirja järjestab üldkogu salajastel sisevalimistel. „Kindlasti on parem, kui õnnestub vältida seaduslikke kvoote, ka tõmbluku süsteemi rakendamisel peaks jääma paindlikkus. Erakonna sees on ka parem veenda ja kokku leppida kui reegleid kehtestada. Ka täna on erakonnas arusaam, et tõmblukk on soovituslik” (peasekretär).

4) Koostöömemorandumist

Paremerakonnad:

RE: Reformierakonna poolt kirjutas alla naiskogu, mitte erakond. NaiRe uus juht: „Pigem on soovitud poliitikas tegutsevate naiste osakaalu suurendamist.

IRL: Riigikogu liige arvab, et kohalikel valimistel ei ole tõmblukk pikkade nimekirjade tõttu asjakohane. Piirkondades saavad mehed ka triibulises nimekirjas rohkem hääli, sest nad on aktiivsemad, võtavad rohkem riske ja panustavad rohkem majanduslikult, räägib IRENi esinaine Pärnu piirkonna näitel.

Vasakerakonnad:

KE: KENA president: „Tõmblukk peaks olema konkreetne seadus, mis ütleb, kui palju peaks olema naiste ja meeste kohti valimisnimekirjades. Iga hea ja uus asi algab natuke sunniviisiliselt.

SDE: Kadri president pooldas seadustatud kvoote: pigem 40/60 valikueelset kvooti kui tõmblukku. Koostöömemorandumist rääkis ta juba mineviku vormis: „Pigem võiks erakonna siseselt olla nimekirjade kvoot 40/60. Koostöömemorandum oleks olnud tõsisemalt võetav, kui sellele oleksid erakondade juhid alla kirjutanud.”

Riigikogu meesliige arvas, et kuvandi mõttes oleks parem, kui koostöömemorandumil oleks ka mõne mehe allkiri. „Kui mõni mees räägiks soolisest võrdõiguslikkusest, siis oleks see märk, et ta ei räägi enda huvidest, vaid laiemast huvist.”

5) Koostöömemorandum 2015. aasta Riigikogu valimistel

Paremerakonnad:

RE: Kvoote ei pooldata, neis nähakse pigem negatiivset. Peasekretäri arvates poleks ei naistel ega erakonnal tõmbluku süsteemist tulu. 2013. aasta KOV valimistel kasutati seda mõnel pool, kuid naiste tulemus sellest märgatavalt ei paranenud.

IRL: IRENi aseesimees ennustab aprillis 2014: „2015. aastal rakendatakse triibulisi nimekirju umbes 20 protsendi ulatuses. Marginaalne nähtus on praegu viis naisministrit.”

Vasakerakonnad:

KE:Parlamendivalimistel on juba kolmandat korda erakonnas kasutusel tõmbluku süsteem. Kindlasti kasutame seda ka 2015. aasta Riigikogu valimistel” (peasekretär).

SDE: Riigikogu meesliige ei prognoosinud kvootide rakendamist lähiaastatel, kuna selleks puudub poliitiline tahe. Peasekretär pidas 2015. aasta valimisi murdepunktiks: „Kui lähiaastatel ei toimu murrangut, st 2015. aasta Riigikogu valimistel, siis peaks tõsisemalt arutama nii parteisiseseid kui koguni seadusest tulenevaid kvoote.” Naiskogu president pooldab pigem seaduslikke kvoote, et kõik erakonnad oleksid võrdsed: „SDE oleks võib-olla valmis rakendama vabatahtlikke kvoote, aga kahju oleks, kui erakond kaotaks sellega hääli.”

6) Erakonna sisevalimised. Valimisnimekirjade koostamine

Paremerakonnad:

RE: Üldnimekiri reastatakse üldkogu poolt, liikmed ise reastavad nimekirja. Valimised on salajased. Peasekretär: „Kuna valimised on salajased, siis ei ole võimalik teha ka parteisisest valimiste ja valimishoiakute uuringut.” Naiskogu tegi enne sisevalimisi selgitustööd erakonna listides, et naisi saaks juhatusse valitud. Iga liige sai sisevalimistel nimetada 11 nime, nii mees- kui ka naiskandidaate.

IRL: IREN on teinud tööd, et naised ka erakonna sees pääseksid parematele kohtadele. IRENi esinaine: „Sama võimuvõitlus, mis valimistel, käib ka erakonna sees kohtade pärast. Enne viimaseid erakonna sisevalimisi kutsusime naisi üles naisi valima IRL eestseisusesse. Saime kaks kohta juurde, enne oli naisi neli, nüüd on kuus.

Vasakerakonnad:

KE: Peasekretär ütles, et naiste enda valimiskäitumine ei soosi naiste sattumist erakonna juhtkonda: „Pigem on naisi partei juhatusse valinud mehed. See muutub ajaga. Piisab sellest, kui on palju tippnaispoliitikuid.” Riigikogu naisliige ütleb, et Keskerakonnas ei ole juhtkond liiga meestekeskne ja mehi nimekirjadesse parematele kohtadele paigutav. „Kõik algab erakonna esimehest, nagu firma kultuur algab firma juhist. Olukord naiste esindatuses oleks parem, kui mitme erakonna mõttelaadid selles osas muutuksid, ühest erakonnast jääb väheks.”

SDE: Peasekretär toob esile ka rahvusvähemuste ja piirkonnajuhtide teema: „21st juhatuse liikmest on kolm vene taustaga. Naisi on seitse. 17st piirkonna juhist neli on naised.“ Fraktsiooni nõunik näeks valitavate erakonnasiseste ametikohtade täitmisel kokkuleppelist soolist 40/60 osakaalu. Üldnimekirja koostab üldkogu sisevalimistel. „Keskerakond reastas 2011. aasta esikümneni või mingi piirini tõmbluku süsteemi kasutades oma üldnimekirja. Meie pole saanud seda veel teha, kuna meil on sisevalimised. Kui kokku leppida, siis saaks” (Riigikogu meesliige).

7) Valimiskampaania rahastamine, avaliku esinemise koolitused

Paremerakonnad:

RE: NaiRe ei ole siiani teinud kommunikatsioonikoolitusi. On korraldatud ettevõtluskoolitusi, kuna naisettevõtjaid on lihtsam poliitikasse kaasata kui palgatöötajaid.

IRL: IREN teeb tööd, et koolitada erakonna naisi poliitikuteks ja muuta kampaaniad tulemuslikumaks. Erakond otseselt naiste kampaaniaid ei toeta, nimekirja positsiooni alusel eraldatakse kampaaniaraha. Lisarahastus toimub kaudselt – naiskogu kaudu. Naiskogu kasutab seda koolitusteks, ühise strateegia väljatöötamiseks ja koostööks teiste organisatsioonidega, ütleb Riigikogu liige. Valimiskoolitus on naistele oluline, et meeldida nii mees- kui naisvalijatele ja valida õige(d) teema(d). IRENi esinaine ütles: „Valijad, ka naisvalijad tahavad, et räägitaks suurtest põhimõttelistest asjadest, mida naiskandidaadid asjatult väldivad. Naised räägivad muudest asjadest, näiteks väärtustest, aga mitte poliitikast.

Vasakerakonnad:

KE: Naiskogu juht arvas, et naiskogud, mille ülesanne on julgustada ja toetada tublide naiste poliitikasse tulemist, võiksid saada parema rahastuse. Peasekretär: „Ei tehta soolist vahet. Kui ühe valimisnimekirja esinumber on mees ja teisel naine, siis reklaamsekundeid ja reklaampinda saavad mõlemad võrdselt.” Erakond korraldas 2000. aastate alguses kampaania „Tark naine poliitikasse!”, mille eesmärk oli, et naisi peaks rohkem poliitikas olema. Selle tulemusena sai erakond palju häid naispoliitikuid.

SDE: Naiskogu aktiveerib oma valimiskoolitustega naisi kohalikul tasandil, selgitades samas, kui palju lisatööd KOV volikogus olemine toob. Koolitustel õpetatakse oma teemaga väljaminemist.

8) Erakonna häälekandjad

Paremerakonnad:

RE: Erakonnal on koduleht, FB kinnine grupp, NaiRe koduleht ja sisemeedia. Kohalike naiste tuntuse suurendamisel loodetakse piirkonnale. „Piirkondade juhid peaksid ise kutsuma, toetama ja esile tooma naisi, kes ei ole veel poliitikasse tulnud” (NaiRe juht).

IRL: IRLil on värvitrükis ajakiri Konservatiiv, naiste tegevusi seal meestega võrdselt ei kajastata. Kirjutatakse niigi tuntud naistest, ei kasutata võimalust tutvustada rohujuure tasandil tegutsevaid naisi, ka ei esitleta meedias sageli esinevaid erakonna naisi – tippspetsialiste kui poliitikuid, ütleb IRENi aseesimees. RENi esinaine ütles: „Riidlen Konservatiivi meestoimetajatega, et igas numbris peaks olema üks lugu ka naisterahvaga, persoonilugu näiteks. Aga igas numbris ei ole, kõik lehepind kulub meestele ära.”

Vasakerakonnad:

KE: Erakonnasiseses meedias võib igaüks sõna võtta, KE pressiesindajad aitavad mehi ja naisi meediasse võrdselt, ütles Riigikogu liige. Naiskogu president nägi naiste esiletõstmiseks arenguruumi piirkondades: „Võimalusi oleks palju: blogid, erakonna listid, erakonna liikmeid on palju kohalikes volikogudes, nad saaksid kohalikku elu kajastada.

SDE: Erakonnal on ajaleht Sotsiaaldemokraat, naiskogul on selles oma rubriik.

Meedial on oluline roll sooliste stereotüüpide taastootmisel. Valitsuses on vaid kaks naisministrit, seetõttu saavad naised ka harvemini meedias sõna, ütles Riigikogu meesliige.

9) Naiskogu vajalikkus, eesmärgid, tegevus ja mõju

Paremerakonnad:

RE: NaiRe on naiste poliitiline organisatsioon: „Oluline on tähelepanu huvigruppidele, kes ka poliitikas pööravad tähelepanu erinevatele teemadele” (NaiRe juht). NaiRe oli MTÜ, mis muudeti erakonna allorganisatsiooniks, et lihtsustada asjaajamist. Võrdõiguslikkuse teemad puudutavad pigem mehi: NaiRe juht ei pidanud palgalõhe teemat põhjendatuks. NaiRe uus suund on meeste tervise eest seismine, kuna mehed ise oma tervisest ei hooli.

IRL: Naiskogu IREN on MTÜ ja kasutab koolituste korraldamisel projekte, 2014. aasta alguses koolitati naisi, kes pürgisid Euroopa Parlamenti.

Vasakerakonnad:

KE: Naiskogu KeNa on MTÜ. Naiskogu on poliitiline, neil on õigus esitada oma kandidaate. Naiskogu on alati toetanud teisi naisi puudutavaid ettevõtmisi, nagu SDE palgalõhe pikett või Keskerakonna allkirjade kogumise aktsioon tasuta koolilõuna toetuseks.

SDE: Naiskogu Kadri on MTÜ, kellel on suur mõju naisliikumisele. Kadri on liikmeks kolmes rahvusvahelises sotsiaaldemokraatlikus naisorganisatsioonis: ülemaailmses, Euroopa Parlamendi ja Ida-Euroopa ühenduses. „Enne erinevaid valimisi teeb naiskogu nimekirjade koostamise põhimõttelisi ettepanekud erakonna volikogule, mõned ettepanekud on läbi läinud, enamus mitte,” ütles Kadri president.

INTERVJUUDE KOKKUVÕTE

Tugevaimat strateegiat – naistele eelisvõimaluste loomist kasutab Keskerakond, kes kasutab tõmbluku süsteemi nii piirkondades kui ka üldnimekirja koostamisel. Kuna Keskerakonnas on ka piirkondade juhtide seas naisi, saab ka piirkondades „tõmblukku” kasutada. Keskerakonnal on tuntud naispoliitikuid, Riigikogu liikmeid, kes tihti võtavad meedias sõna. Erakond on 2000ndate alguses teinud hästi organiseeritud jõulise kampaania „Tark naine poliitikasse!”, mille tulemusel tuli erakonda tublisid naisi, mitmed neist on erakonnas kasvanud tipp-poliitikuteks.

SDE-l on kandideerivaid naisi nimekirjades rohkem kui teistel erakondadel. Erakonna vasakpoolne ideoloogia soosib naiste teemasid. Erakond väärtustab võrdõiguslikkust, see kajastub nii programmis kui ka naiskogu aktiivsuses (palgalõhe piketid jms). Naiskogu korraldab valimiskoolitusi. Kuna erakond on väiksem kui näiteks RE või KE, siis on tal keeruline rakendada vabatahtlikke kvoote, samuti peetakse oluliseks säilitada sisedemokraatiat. SDE on tellinud väljastpoolt erakonnasisese soolise võrdõiguslikkuse uuringu.

Reformierakond on seisukohal, et naised ja mehed ei ole poliitikas erinevad. Reformierakonna naiskogu on erinevalt teistest naiskogudest, kes on MTÜ-d, muutunud erakonna koguks, et oleks lihtsam asju ajada. Reformierakonna naiskogu on korraldanud naistele ettevõtluskoolitusi, kuna ettevõtjatest naised on aktiivsemad poliitikasse pürgijad kui palgatöölised. Naiste tuntuse ja kaasatuse suurendamisel loodetakse piirkondadele. Naised peaksid ise aktiivsemad olema, neile takistusi ei tehta, on vaikimisi seisukoht. Kuna valimised on salajased, pole võimalik ka parteisiseseid uuringuid teha. Naistele eelisvõimalusi andvaid kvoote ei pooldata, ka mitte tõmbluku süsteemi, mis 50/50 soolise osakaaluga nimekirjas oleks sooliselt neutraalne, kuid naisi ei ole RE nimekirjades nii palju, et selline tõmblukk oleks võimalik. Koostöömemorandumile kirjutas alla NaiRe ja pigem on avaldatud soovi, et naisi oleks rohkem poliitikas.

Ettevõtjatest naised on aktiivsemad poliitikasse pürgijad kui palgatöölised.

IRLi kolme naisvastaja arvamused kvootide suhtes olid erinevad. Kaks Riigikogu liiget olid kvootide vastu ja Riigikogusse mittekuuluv vastaja pooldas ajutisi kvoote. Peeti oluliseks, et üldnimekirjadest peaks naisi valituks saama vähemalt sama protsendiga, nagu on naiste üldine valituks osutumine. Erakonna värvitrükis ajakiri kajastas ülekaalukalt meeste tegemisi. Naiskogu tehtav töö piirkondades ja (tipp)naispoliitikute koolitamisel oli muljetavaldav.

Intervjuudest selgus, et kandideerimise rahastamisel puudub kõigis neljas erakonnas erakonna eriline ja otsene toetus naistele. Erakonnad rahastavad kampaaniaid, lähtudes kandidaadi paigutusest nimekirjas. Kaudselt saavad naiskogud toetada naiste valimiskampaaniaid koolituste ja ürituste korraldamisega.

JÄRELDUSED

Eesti neli suuremat erakonda on erinevad nii erakonnast Riigikogusse valitud naiste arvu poolest, nimekirjades kandideerinud naiste arvu poolest kui ka naiste positsioonilt nimekirjades. Nõrgemaid strateegiaid, mida on erakondadel võimalik kasutada, kasutavad Eesti poliitikas peamiselt nende naiskogud: nii võrdõiguslikkusele suunatud poliitilist retoorikat (nt naiste kongress jms), võrdsete võimaluste loomist kandideerimisel koolituste abil kui ka kaudselt naiste kampaaniaid toetades. Erakondade programmides ei ole punkti, mis käsitleks võrdõiguslikkust. Vaid SDE-l on võrdõiguslikkus alapunktina programmis lahti kirjutatud. Naiskogud (v.a NaiRe) kasutavad lisaks erakonna toetusele fondide toetusi, kuna nad on MTÜd. Valikueelseid – nimekirjade koostamise kvoote ei ole naiskogude võimuses erakonnas kehtestada, küll aga tehakse oma erakondade juhatustele sellesuunalisi ettepanekuid (Kadri; IREN).

Võrdõiguslikkus ja demokraatia Eestis suureneksid, kui poliitilise võimu juures oleks rohkem naisi.

Erakonna nimekirjade koostamisel ei ole alati tähtis see, et naisi on juhatuses rohkem, sest osa erakondi järjestavad nimekirjad sisevalimistel. Naiste suurem osakaal juhatuses võib aga suurendada erakonna naiskogu rahastust ja mõju, aidates kaasa võrdsete võimaluste loomisele kandideerimisel. SDE fraktsiooni nõunik näeb alternatiivina valimiskvootidele, et erakondade juhatustes, valitavatel ametikohtadel, võiks naisi olla kokkuleppeliselt 40 protsenti.

Pürgijate teekond algab tavaliselt kohalikul tasandil. Seal on tugev konkurents. Eestis on palju KOV juhte: vallavanemaid ja volikogu esimehi, kuid naisi on nende hulgas väga vähe. Põhjuseks tuuakse,et Eesti naistel napib enesekindlust. Lahenduseks pakkus SDE erakonnasisene uuring, et naistel võiks olla kõrval mentor, kes oleks esimeste sammude puhul julgustaja. Kuid erakondade piirkondlikud „uksehoidjad” võiksid ise naisi toetada ja olla n-ö mentorid (Rist 2015).

Naiskogude tegevuse aktiivsus mõjutab naiste osakaalu Eesti poliitikas, sest naiskogu saab toetada ja julgustada naiskandidaate juba varasematel värbamisprotsessi etappidel piirkondades.

Eesti suuremate erakondade naiskogud on suutnud erakondade heakskiitmisel ühiselt alla kirjutada tõmbluku kasutamise koostöömemorandumile. Nüüd, kus ka Eesti on ÜRO naiste staatuse komisjoni liige, saavad erakonnad naiskogude allakirjutatud memorandumit vähemalt üldnimekirjade koostamisel rakendada. Kinnise nimekirja korral võtab partei endale vastutuse kandidaatide valituks osutumisel (Farrell 2001, 168), seega kinniste üldnimekirjade tõmbluku alusel reastamine oleks tulemuslik. Eesti erakondadel on naiste esindatuse suurendamiseks erinevaid strateegiaid, kuid kuna naisi on Eestis ka kohaliku võimu tipus jätkuvalt väga vähe, on vaja tõhusamaid strateegiad.

POLIITIKASOOVITUSED

Võrdõiguslikkus ja demokraatia Eestis suureneksid, kui poliitilise võimu juures oleks rohkem naisi. Selleks oleks tarvis

 • väljendada programmides sõnaselgelt toetust võrdõiguslikkuse põhimõtetele;
 • kaasata ja tutvustada naisi piirkondades;
 • paigutada naisi ringkondade valimisnimekirjadesse vähemalt 30 protsenti nimekirjast.

Poliitikasoovitused Riigikogule valimissüsteemi kohta:

 • Kuna Riigikogu valimistel on endiselt ka erakondade kinnised nimekirjad, mille kaudu jagatavate mandaatide osatähtsus on pärast 2002. aasta valimisseaduse muudatust küll vähenenud, kuid püsib siiski vähemalt 20 protsendi juures, oleks mõeldav nõuda riigieelarvest toetust saavatelt erakondadelt üldnimekirjade esikümnesse (või esimese 20 hulka) naiste paigutamist tõmbluku süsteemis. Sellega võtaksid erakonnad vastutuse naiste valituks osutumise eest.
 • Valimisseadust mitte muuta üldnimekirjade kaotamise suunas, sellega väheneks naiste osakaal Riigikogus.

Palju kasutatakse retoorikat, mis viib teema poliitikasfäärist välja. Hoiakutes üldiselt ei olda naiste esindatuse vastu, kuid endiselt loodetakse, et olukord paraneb iseenesest, kuna ühiskonna hoiak on muutunud. Naiskogude liikmed, kes suhtlevad rahvusvaheliste ja Euroopa (sh Ida-Euroopa) naisorganisatsioonidega, on rohkem kvootide pooldajad, sest ka mitu Ida-Euroopa riiki rakendab valikueelseid kvoote. Eesti paistab Euroopa taustal konservatiivne – ei pea oluliseks, et riik oleks tasakaalus.

2015. aasta valimistulemused on küll naiste esindatuselt (24 naist) paremad kui 2011. aasta valimistel (20 naist). kuid ka 2007. aastal oli Riigikogus kuus erakonda ja 24 valituks osutunud naist 101 saadikust. See tähendab, et probleem püsib ja sellega tuleb tegeleda.

KASUTATUD KIRJANDUS

 • CAUL, M. (1999). Women’s representation in Parlament. The role of political parties. – Party Politics, 5 (1), 79–98.
 • CAUL KITTILSON, M. (2006). Challenging parties, changing Parliaments: Women and elected office in contemporary Western Europe. Columbus: Ohio State University Press.
 • CAUL KITTILSON, M. (2011). Women, parties and platforms in postindustrial democracies. – Party Politics, 17 (1), 66–92.
 • CELIS, K., ERZEEL, S., MÜGGE, L., DAMSTRA, A. (2014). Quotas and intersectionality: ethnicity and gender in candidate selection. – International Political Science Review,  35 (1), 41–54.
 • CHENG, C., TAVITS, M. (2011). Informal influences in selecting female political candidates. – Political Research Quarterly, 64 (2), 460–471.
 • DAVIDSON-SCHMICH, L. K. (2006). Implementation of political party gender quotas. Evidence from the German Länder 1990–2000. – Party Politics, 12 (2), 211–232.
 • EESTI VABARIIGI RIIGIKOGU VALIMISSEADUS (RT I, 12.07.2014, 124) § 6; § 29, lõige 1, 2, 3, 7, § 62.
 • FARRELL, D. M. (2001). Electoral systems. A comparative introduction. New York: Palgrave.
 • GAME, C. (2009). Twenty-nine per cent women councillors after a mere 100 years: Isn’t it time to look seriously at electorial quotas? – Public Policy and Administration, 24 (2), 153–174.
 • KOOSTÖÖMEMORANDUM (2012). Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, 9. november. – http://bpw-estonia.ee/admin/upload/koost%C3%B6%C3%B6memorandum%209_11_2012.jpg
 • LOVENDUSKI, J., NORRIS, P. (1993). Gender and party politics. London: Sage Publications Ltd.
 • MATLAND, R., MONTGOMERY, K. A. (2003). Women’s access to political power in post-communist Europe. Oxford: Oxford University Press.
 • MEIER, P., LOMBARDO, E. (2013). Gender quotas, gender mainstreaming and gender relations in politics. – Political Science, 65 (1), 46–62.
 • NAISTE OSALEMISE KOHTA POLIITILISTE OTSUSTE TEGEMISEL (2012). Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2012. aasta resolutsioon naiste osalemise kohta poliitiliste otsuste tegemisel, kvaliteedi ja võrdõiguslikkuse kohta, (2011/2295(INI)). Vastuvõetud tekst P7_TA(2012)0070; lõigud K, M; punktid 2, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24. – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0070+0+DOC+XML+V0//ET
 • NORRIS, P. (2004). Electoral engineering: Voting rules and political behavior. Cambridge: Cambridge University Press.
 • PAXTON, P., KUNOVICH, S., HUGHES, M. (2007). Gender in politics. – Annual Review of Sociology, 33, 263–284.
 • PHILLIPS, A. (1998). The politics on presence. Oxford: Oxford University Press.  – http://www.ester.ee/record=b2531245*est
 • SAARTS, T. (2015). Naiskandidaadid valimisnimekirjades: politoloogi kommentaar. Ettekanne projekti „Riigikogu valimised 2015. Valimisnimekirjad ja -platvormid soolise võrdõiguslikkuse pilgu läbi” esitlusel, Tallinn 13.02.2015. – http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2015/02/Saarts_13.02.2015.pdf
 • SEPPER, M.-L. (2013). Kas kandidaadil on sugu? – Eesti Päevaleht, 4. oktoober. –http://epl.delfi.ee/news/arvamus/mari-liis-sepper-kas-kandidaadil-on-sugu?id=66840269
 • THAMES, F. C., WILLIAMS, M. S. (2010). Incentives for personal votes and women’s representation in legislatures. –Comparative Political Studies, 43 (12), 1575–1600.
 • TRIPP A. M., KANG, A (2008). The global impact of quotas: On the fast track to increased female legislative representation.Comparative Political Studies, 41 (3), 338–361. doi:10.1177/0010414006297342
 • Vabariigi Valimiskomisjon. – http://www.vvk.ee/

LISA 1. Koostöömemorandum 09.11.2012

RiTo 32, Erakondade strateegiad naiste esindatuse suurendamiseks Riigikogus. Juhtumi analüüs 2014, Lisa 1, Sirje Rist


1Vabariigi Valimiskomisjon, http://rk2015.vvk.ee/elected-members.html

Tagasiside