Nr 47

Laadi alla

Jaga

Prindi

Kuidas näevad rohepööret Ida-Virumaa ettevõtjad

Uuring „Rohepööre kogukondades“ kavandati 2021. aasta kevadel Tartu Ülikooli kolme kolledži – Pärnu, Viljandi ja Narva – ühisprojektina. Uuringu keskmes pidid olema kohalike kogukondade hoiakud ja arusaamad rohepöördest ning nende roll selle elluviimisel. Narva kolledž otsustas uurida Ida-Virumaa ettevõtjate hoiakuid rohepöördesse, nende informeeritust ja ootusi.

Eesti sihid rohepöörde ja õiglase ülemineku teostamisel on määratud Riigikogu otsusega „Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ (RT III, 10.02.2023, 3) ja selle rakendusdokumendis (ÜSS2021_2027 lisa 1). Eestimaa rohepöördes on oluline roll Ida-Virumaal (Rahandusministeerium 2021).

Projekti „Rohepööre kogukondades“ rahastas Tartu Ülikool. Kokkulepitud ühisosa kõrval sai iga kolledž projekti raames läbi viia ka rohepöörde valdkonna muid uuringuid ja tegevusi ning Narva kolledž uuris Virumaa ettevõtjate suhtumist rohepöördesse.

Ettevõtluse valdkond pakub Ida-Virumaal rohepöördega seoses erilist huvi, sest just siin peaksid toimuma rohepöörde kõige dramaatilisemad sündmused: põlevkivi kasutamisel põhinevate tööstuste ja neid teenindavate ettevõtete ümberprofileerimine. See annab küll jõulise panuse Ida-Virumaa ning tegelikult ka kogu planeedi kliimaneutraalsuse saavutamisse, ent võib tuhandetele Ida-Virumaa tööinimestele tähendada ametivahetust, nende perede elukorralduse muutust ehk puudutab suuremat osa maakonna elanikke.

Rohepöörde väljakutse ees seisavad ka Ida-Virumaa ettevõtjad. See on mõjukas seltskond, kelle arusaamadest, hoiakutest, tarkusest ja toimekusest sõltub Kirde-Eesti rohepöörde tulemus. Seepärast on juba praegu, rohepöörde esimestel aastatel, meie arvates oluline teada saada, kuidas näevad rohepöördesse sisenemist nemad. Narva kolledžis läbi viidud küsitlusuuring seadis eesmärgiks saada vastused järgmistele küsimustele.

  • Kui palju on Ida-Virumaal ettevõtteid, kus tuntakse aktiivset huvi rohepöörde vastu?
  • Millised on aktiivsete huvitundjate hinnangud rohepöörde mõjule nende ettevõtete tegevusele?

Järgnevalt tutvustame lühidalt selle uuringu korraldamist ning peatume põhjalikumalt meie arvates enim huvi pakkuvatel ettevõtjate küsitlusuuringu tulemustel.

Eestis rohepöörde tehnoloogiatele spetsialiseerunud teadussuunad ja -asutused tuleks kaasata eelkõige just Ida-Virumaa õiglasesse üleminekusse.

Esmakordselt tutvustati uuringu tulemusi TÜ Narva kolledžis oktoobris 2022 Ida-Virumaa ettevõtlusnädala raames seminaril „Ettevõtja ja õiglane üleminek: väljakutsed ja võimalused“. Rohepöörde uurimisprojekti lõppraport, mis kajastab kõiki projekti raames läbi viidud töid, avaldati tänavu aprillis (Rootamm, Aja et al., 2023). Artiklis kasutatakse raportis avaldatud andmeid.

Ettevõtjate huvi rohepöörde vastu

Ida-Virumaa ettevõtjate küsitlus „Kliimamuutused ja ettevõtja“ toimus 19.–23 septembrini 2022 Ida-Virumaa ettevõtlusnädala ettevalmistamise raames koostöös sihtasutusega Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus (IVEK). Küsitlusankeet eesti ja vene keeles saadeti välja IVEKi Ida-Virumaa ettevõtjate kontaktandmeid sisaldava andmebaasi kaudu.

Ankeet oli lisatud kutsele võtta osa Narva kolledži ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt Ida-Virumaa traditsioonilise ettevõtlusnädala raames ettevõtjatele korraldatavast seminarist „Ettevõtja ja õiglane üleminek: väljakutsed ja võimalused“. Seminaril olid kavas Tartu Ülikooli füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessori Piia Posti ettekanne „Kliimamuutused ja kliimasõbralikkus“ ning Soome ettevõtja, rohepöörde edendaja ja nimeka konsultandi Anne Rautaskoski ettekanne „Soome ettevõtete rohepöörde positiivsed kogemused“. Seminaril esitleti ka Ida-Virumaa ettevõtjate rohepöördealase küsitlusuuringu tulemusi ning toimus grupiarutelu-ideekorje teemal „Ida-Virumaa ettevõtjate võimalused rohepöörde keerises“. Seminari ettekandeid ja sõnavõtte ning ideekorje tulemusi tõlgiti sünkroonselt eesti ja vene keelde. Eeldasime, et rohepöörde vastu aktiivset huvi üles näitavad ettevõtjad täidavad ka küsitlusankeedi, tõendades sellega tunnetatud vajadust valdkonna arengutest informeeritud olla ning valmidust selle arengusse panustada.

Ankeedi täitsid 120 ettevõtte ja muude teenuseid osutavate organisatsioonide esindajat, mis moodustab 1,5 protsenti ehk väga väikese osa andmebaasi ligikaudu 8000 kontaktist. Kogumi suurus on tagasihoidlik ja mõneti seletavad seda ankeeti täitnud ettevõtjate vastused. Vastanud moodustavad rohepöörde vastu aktiivsete huvitundjate kogumi, kes on valmis rohepöörde teemadel teadlaste ja ametkondadega suhtlema, oma seisukohti neile teatvaks tegema ning rohepöörde teostamist Ida-Virumaal mõjutama. Seepärast esitame siin lühikese ülevaate ideekorjest, mida võiks selle sisu lühidalt kokku võttes nimetada „Kuidas rohepöördeks valmistuda?“

Pakuti välja konkreetne tegevuskava Ida-Virumaa igale ettevõttele: tutvu Euroopa Liidu ja Eesti regulatsioonidega; telli ressursside, eriti materjalide ja energia kasutamise audit; sea realistlikud ja ka idealistlikud eesmärgid, et leida alternatiivseid lahendusi tootmisele uute ökonoomsete seadmete näol, ressurssidele ja energiaallikatele; kaasa teadlasi; õpi tundma toetuse saamise võimalusi ja taotle neid. Rõhutati step by step lähenemise mõistlikkust, kaasates tugiisikuid, mentoreid ja nõustajaid.

Tõdeti ettevõtjate informeerituse parandamise ning erinevate meediate kasutamise vajadust: koolitused ettevõtete juhtidele, teiste riikide ettevõtjate positiivsete praktikate tutvustamine, ettevõttele kogu vajaliku info koondamine ühel veebilehel, profileeritud grupid sotsiaalmeedias. Oluliseks peeti riigipoolse info konkretiseerimist rohepöörde ja õiglaste üleminekutingimuste kohta etappide lõikes.

Rohepööre ohustab osavõtjate arvates Ida-Virumaa tööturgu. Tööjõu äravoolu peatamiseks peeti oluliseks rohelise uusettevõtluse arendamise toetamist maakonnas. Teadlastelt oodatakse kohalikele ressurssidele toetuva tehnoloogia lahendusi, sealhulgas Made in Estonia ja Green by Estonia kaubamärgi all. Eestis rohepöörde tehnoloogiatele spetsialiseerunud teadussuunad ja -asutused tuleks kaasata eelkõige just Ida-Virumaa õiglasesse üleminekusse.

Arvati, et rohepöörde ja tööturu meetmete toetamiseks on vaja luua laiapõhiseid haridusprogramme spetsialistidelt ja teadlastelt kogukondadele, aga ka näiteks vanematelt lastele, kus edukad kohalikud ettevõtjad tutvustavad oma saavutusi koolides ja muudes õppeasutustes.

JOONIS 1. Rohepöördest tingitud muudatuste olulisus organisatsioonile

Joonis1

Ootused riigi tegevustele on üsna kõrged. Eelkõige oodatakse investeeringuid teadusesse ja tehnoloogiasse, et pakkuda konkreetsetele ettevõtetele just neile vajaminevaid lahendusi. Osavõtjad leidsid, et rohepöörde erinevates etappides tuleb ettevõtetele pakkuda konkreetseid suunatud toetusi selgete ja realistlike tingimustega, kusjuures ettevõtete omaosaluse määr ei tohiks ületada 30 protsenti.

Küsitlusuuringu tulemused annavad ettekujutuse Ida-Virumaa rohepöörde vastu aktiivset huvi tundvate ettevõtjate hoiakutest rohepöörde suhtes ja nende arusaamadest selle elluviimise kohta ehk avavad tausta, mille najal kujunesid ettevõtjate esitatud rohepöördeks valmistumise soovitused.

Ida-Virumaa ettevõtjad rohepöördest

Ettevõtjate küsitlusuuringu tulemuste ülevaates tuleb märkida, et need kajastavad vaid aktiivsete huvitundjate seisukohti. Vastanute hulgas oli erineva suurusega ja erinevast tegevusvaldkonnast ettevõtteid, ent nende arv polnud ühegi ettevõtte liigi (suur, keskmine, väike ja mikroettevõte) ega tegevusvaldkonna esindamiseks piisav. Seepärast esitame tulemused osadeks jaotamata.

Rohepöördest tingitud muudatuste olulisust organisatsioonile iseloomustab joonis 1. Väga olulisteks või olulisteks hindab rohepöördest tingitud muudatusi oma organisatsioonile 57 protsenti. Andmed näitavad, et hinnang muudatuste olulisusele sõltub organisatsiooni tegevusvaldkonnast. Kuigi põlevkivitoormel töötavate ettevõttete arv on väike, on tegemist suurte ettevõtetega, mille mõju ulatus Ida-Virumaa käekäigule on väga suur, sest nad pakuvad tööd tuhandetele Ida-Virumaa elanikele.

Suurte ettevõtetega on seotud paljud väiksemad organisatsioonid, kes osutavad neile mitmesuguseid teenuseid, mis suurendab mõju ulatust veelgi. Seepärast, kuigi rohepöördest tingitud olulisi muudatusi oma tegevustes näeb tulevikus veidi üle poolte vastanutest, võib muudatuste mõju hõlmata sellest suurema osa elanikkonnast.

Samas tunnevad ettevõtjad suhteliselt suurt ebakindlust valitsuse rohepöörde kava rakendatavuse suhtes 2035. aastaks. Seda näitavad andmed, mis on esitatud joonisel 2.

JOONIS 2. Ettevõtjate hinnang taastuvenergiale ülemineku saavutamisele aastaks 2035

Joonis2

Selles olukorras on mõistetavad hinnangud, mida ettevõtjad andsid oma valmisolekule rohepöördeks. Kui olulisi muudatusi ootab 57 protsenti, siis tõsiselt valmistub nendeks vaid 33 protsenti ettevõtetest ja organisatsioonidest. Selliste kääride tekkimise üht põhjust võib näha ettevõtjate hinnangus enda informeeritusele rohepöörde teemadel (joonis 3). Ettevõtjad tõdevad, et informatsiooni on pigem ebapiisavalt (53 protsenti vastanutest). Piisavaks hindab oma informeeritust vaid ligi viiendik vastanutest. See viitab vajadusele parandada oluliselt ettevõtete juhtide ja töötajate informeeritust.

JOONIS 3. Ettevõtjate hinnang oma informeerituse kohta rohepöörde küsimustes

Joonis3

Jätkates mõttekäiku, on mõistetav ka vastanud ettevõtjate hinnang, millist riski kujutab rohepööre nende ettevõtetele (joonis 4).

JOONIS 4. Ettevõtjate hinnang rohepöördest tingitud riski kohta

Joonis4

Kuna rohepöördest tingitud muudatusi nähakse enda jaoks olulistena enam kui pooltes ettevõtetes ja tuntakse samas vajadust muudatustest oluliselt rohkem informeeritud olla, võib hinnanguid rohepöördest tingitud riskide kohta pidada suhteliselt optimistlikuks.

Kokkuvõtteks

Kõige rohkem üllatasid ettevõtjate hinnangud oma informeerituse kohta rohepöörde teemadel. Tuleb toonitada, et vastuseid andsid ettevõtjad, kes on näidanud rohepöörde vastu aktiivset huvi, on valmis kaasa rääkima lahenduste otsimisel ning on avatud mitmesugusteks aruteludeks. Suhteliselt tagasihoidlik informeeritus võib mõjutada ka hinnanguid, mida ettevõtjad on andnud muudel rohepööret puudutavatel olulistel teemadel. Seepärast on meie ettepanekud tehtud just informeerituse tõhustamise valdkonnas. Need on järgmised.

Piisavaks hindab oma informeeritust vaid ligi viiendik vastanutest. See viitab vajadusele parandada oluliselt ettevõtete juhtide ja töötajate informeeritust.

Rohepöörde paremaks ettevalmistamiseks Ida-Virumaal soovitame tõhustada kommunikatsiooni ehk luua kommunikatsiooniplaani, mis põhineb täpsemal infovajaduse väljaselgitamisel ning arvestab kommunikatsioonikanaleid, mida ettevõtjad tegelikult kasutavad. Informeerimismeetmetesse tuleks kaasata avaliku sektori spetsialiste, rohepöörde arhitekte, teadlaste kogukonda, ettevõtluse arendamise ja toetamise keskusi.

Rohepöörde kommunikatsiooni, nii infovajaduse kui ka kommunikatsiooni­kanalite väljaselgitamisse on oluline kaasata Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused. Kohalikel omavalitsustel on tarvis olla muudatustest piisavalt informeeritud, et teavitada omakorda oma haldusala elanikke, sealhulgas ettevõtjaid. See loob hea aluse nende kaasamiseks parimate lahenduste leidmiseks õiglase ülemineku meetmete kavandamisse ja ellurakendamisse. Samuti oleks kohalikel omavalitsustel tarvis valmistuda arengu- ja tegevuskavade kohandamiseks rohepöördest tingitud muudatustega ettevõtluses.

Kasutatud allikad

  • Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050. Riigikogu otsus. RT III, 10.02.2023, 3.
  • ÜSS2021_2027 = Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus. RT I, 11.03.2022, 1.
  • Rahandusministeerium (2021). Õiglane üleminek Ida-Virumaal.
  • Õiglase ülemineku territoriaalne kava. ÜSS2021_2027. Lisa 1.

 

Tagasiside