Nr 11

Laadi alla

Jaga

Prindi

Balti Assamblee peab muutuma pragmaatilisemaks

Jätkates koostööd Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukoguga, peab Balti Assamblee arendama dialoogi ka teiste Euroopa regionaalsete, sealhulgas Vahemere piirkonna organisatsioonidega.

Läänemere piirkonnas on palju regionaalseid organisatsioone – Põhjamaade Nõukogu, Balti Assamblee, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Balti Ministrite Nõukogu, Läänemeremaade Parlamentaarne Konverents jmt. Nende eesmärk on hoogustada regionaalset koostööd, lahendades küsimused piirkondlikul tasandil ning tugevdades Läänemere regiooni rolli ja mõju.

Euroopa Liidu ja NATO-ga ühinemise järel on Balti riigid saanud uue rahvusvahelise staatuse. Euroopa Liidu liikmesus nõuab üha rohkem regulaarset infovahetust ja koostöö koordineerimist Balti riikide parlamentide vahel.

Ebakindlus miinimumini

Tulevikus suureneb regionaalse koostöö tähtsus veelgi. Selle vajalikkust tõestavad hiljutised poliitilised sündmused: suutmatus jõuda konsensusele Euroopa Liidu põhiseaduse osas, märgatavad tendentsid jagada Euroopa nn vanaks ja uueks või esimese ja teise käigu Euroopaks, samuti välis- ja sisepoliitikas esile kerkivad teemad, mille lahendamine nõuab kogemuste vahetamist ja vastastikust nõustamist.

Balti Assamblee on praegu ja tulevikus Balti riikide koostöömudeli olulisi osi, mis toimib foorumina: vahetatakse infot, jagatakse seisukohti, lahendatakse probleeme ja koordineeritakse Balti riikide parlamentide ühist tegevust. Assamblee raames selgitatakse välja probleemid, otsitakse võimalikke lahendusviise ja püütakse viia miinimumini ebakindlus, mis võib tekkida ühe või kahe teise Balti riigi edaspidise tegevuskava ja seisukohaga seoses.

Mis puutub Balti Assamblee algatuslikku, nõuandvasse ja koordineerivasse rolli, siis tõhusaid tulemusi on võimalik saavutada üksnes tihedas koostöös Läänemeremaade Nõukoguga. Tuleb tunnistada, et viimasel ajal on koostöö märgatavalt paranenud. Selle ümberlükkamatu tõestus on tõsiasi, et mõlema organisatsiooni eesistuja on olnud ühel ja samal ajal üks ja seesama riik kolm aastat järjest.

Balti Assamblee delegatsioonide liikmed peavad olema sõnumiviijad, kes edastavad ülebaltilisi ideid oma riigi parlamendile. Tähtis on rõhutada meile olulisi ideid oma riigi parlamendis ja innustada oma valitsust aktiivsemalt Balti riikide koostöös osalema.

Balti riigid peaksid tegema tihedamat koostööd, arendama edukaid suhteid, mis on seatud sisse meie partneritega Põhjamaade Nõukogust ja Beneluxi Parlamentidevahelisest Konsultatiivnõukogust, ning kasutama võimalusi, mida pakub Euroopa Liidu liikmesus.

Poliitiline katusorganisatsioon

Balti Assamblee eelis on pikaajaline ja edukas koostöö Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukoguga. Nende kogemusi regionaalse koostöö arendamise alal analüüsides saame veelgi tulemusrikkamalt teha koostööd Balti riikide vahel ning lahendada tekkivad probleemid õigeaegselt.

Balti Assamblee peab toimima Balti riikide organisatsioonide poliitilise katusorganisatsioonina, edendades nii poliitilist kui ka majanduslikku koostööd.

Läti delegatsioon on alati olnud arvamusel, et Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi parlamentidega koostööd tehes on Balti Assamblee kindel platvorm teemade ühtlustamisel, probleemide väljaselgitamisel ja lahendamisel ning seisukohtade, kogemuste ja info jagamisel Balti riikide, Põhjamaade ja Beneluxi riikide vahel. Selline parlamentidevahelise koostöö mudel võimaldab vältida arusaamatusi nende riikide võimalike tegevuskavade ja seisukohtade suhtes ning soodustab kogemuste vahetamist. Ometi ei tohi koostöö olla eesmärk omaette. See peab olema siiras, mitte kunstlikult ülal hoitud.

Praeguses rahvusvahelises olukorras peab Balti riikide koostöö muutuma pragmaatilisemaks ja paindlikumaks. Balti Assamblee peab jätkama struktuurilisi ja poliitilisi reforme uues rahvusvahelises olukorras. Samuti jätkama juba alustatud arutelusid aktiivse dialoogi loomiseks Euroopa muude regionaalsete organisatsioonidega, sealhulgas Vahemere piirkonna organisatsioonidega.

Tagasiside