Nr 11

Laadi alla

Jaga

Prindi

Balti riikide edasine koostöö Balti Assamblee vaatenurgast

Meie kolme Balti riigi, Leedu, Läti ja Eesti koostöö tähendab, et üksteist toetades otsime loovalt oma ühist kohta Euroopas.

Balti Assamblee tegevus räägib edusammudest, mida Balti riigid on teinud konstruktiivse ja kooskõlastatud kolmepoolse koostöö arendamisel, et üles ehitada demokraatlikud riigid, kus kehtivad õigusriigi põhimõtted. Parlamentaarse koostöö raames on meie valitsused arutanud ühiselt püstitatud poliitilisi ülesandeid ja neid ellu viinud. Ma ei kahtle, et kolme Balti riigi lähedased suhted arenevad edasi, regionaalse koostöö tulemusena kasutatakse ressursse veelgi tõhusamalt ning meie ühised püüdlused kannavad üha rohkem vilja. Balti Assamblee idee ja selle ajalugu illustreerivad poliitiliste suhete ainulaadsust meie regioonis, tagavad meie poliitika ühtsuse, täiendavad kõigi kolme riigi välispoliitika alaseid kogemusi ja põhimõtteid ning võimaldavad meil eesmärke ühtlustada ja neid maailmale Balti riikide ühise ja kindla seisukohana esitada.

Leedu, Eesti ja Läti on kolm Läänemere regiooni kiiresti arenevat riiki: partnerid, keda ei ühenda mitte niivõrd ajaloolised kogemused, kuivõrd eesmärgid, püüdlused ja tulevikulootused. Intensiivse suhtlemise käigus tekib pidevalt küsimusi, mille rohkus ja mitmekülgsus annavad tunnistust Leedu, Eesti ja Läti koostöö heterogeensusest ja püsivusest. Üksteist toetades otsime loovalt oma ühist kohta Euroopas ning viime ellu projekte, mis on kooskõlas ühiskonna ootustega. Balti riikide parlamentide ja valitsuste koostöö raamistik, mille oleme loonud, võimaldab meil kiiremini küsimustele vastused leida. Kuid parlamentide ja valitsuste koostöö on üksnes aluspõhi tõelisele lähedusele, mis kujuneb tihedais inimestevahelistes suhetes.

Kolmepoolne koostöö on aidanud kaasa meie edukale Euroopa Liidu ja NATO-ga lõimumisele ning muutunud oludes suureneb selle tähtsus veelgi. Ka kolme Balti riigi loodud institutsioon – Balti Assamblee – on saavutanud küpsuse ning praegu peetakse seda mitte lihtsalt nõuandvaks, vaid aktiivseks ja tõhusalt toimivaks organisatsiooniks. Nüüd, mil Balti riigid on Euroopa Liidu ja NATO liikmed, kaalub Balti Assamblee vajadust laiendada kolmepoolset koostööd ka teistesse regioonidesse, kasutades koostöö vormi “3+”. Näiteks võib koostööd kolme Balti riigi ja kolme Kaukaasia riigi vahel pidada võimaluseks jagada Balti riikide eduka koostöö kogemusi Lõuna-Kaukaasia riikidega. Euroopa Liidu uute liikmesriikidena saavad meie riigid, kellel on tohutud reformide elluviimise kogemused, aidata kaasa stabiliseerimis- ja demokratiseerimisprotsessile Balkani regioonis. Me saame jagada Balkani riikidega oma eduka regionaalse koostöö kogemusi, eriti riigikaitse valdkonnas, samuti piiriülese koostöö, organiseeritud kuritegevuse ning salakaubandus- ja inimkaubandusvastase võitluse alal. Peale selle saab Balti Assamblee osaleda Kagu-Euroopa stabiilsuse pakti raames toimuvas tegevuses, andes edasi Leedu, Läti ja Eesti parlamendi eduka koostöö kogemusi.

Meie ühised huvid ja kogemused annavad meile ajaloolise võimaluse osaleda Euroopa Liidu arengu küpses faasis, ning ma usun kindlalt, et Balti riikide koostöö areneb edasi usalduse ja hea tahte vaimus, arvestades meie ühist eesmärki ehitada üles demokraatlik, jõukas, üksmeelne, turvaline ja rahulik Euroopa.

Soovin, et me kõik tunneksime alati heameelt üksteise saavutuste üle. Pidagem ühe riigi saavutust kõigi kolme riigi saavutuseks ja ühe riigi ebaõnnestumist kõigi kolme ebaõnnestumiseks. Balti Assamblee on seda põhimõtet järginud juba viisteist aastat. Meie vahel ei tohi olla kadedust ega salatsemist. Soovin, et me püüdleksime üksmeelselt oluliste eesmärkide poole loomaks oma rahvastele rahulik ja edumeelne elukeskkond. On selge, et koostöörada ei ole alati sile, aga samas oleks naiivne loota, et kõik sujub vaeva nägemata: raskused, kahtlused, arutelud ja vigade parandused on kindel tunnistus sellest, et koostöö toimib. Me ei ole sattunud ummikusse. Soovin, et kõrgele heisatud Leedu, Läti ja Eesti lipp kinnitaksid maailmale sagedamini: “Me oleme uhked oma ühiste saavutuste üle.”

Tagasiside