Nr 33

Laadi alla

Jaga

Prindi

Tootearendus on vältimatu

Eesti aeglustunud majanduskasv on ajendanud küsima: kuidas edasi? Vana majandusmudeliga enam edasi ei saa, ühist arusaama uuest pole aga kujunenud. Ettevõtjate, riigi ja ülikoolide koostöös on võimalik kujundada majanduspoliitikat targalt ja kasvatada tootlikkust.

Eesti majanduse kasvutempo on viimastel aastatel märgatavalt aeglustunud, mis on viinud riigi ohtlikult lähemale keskpärasuse lõksule. Keskpärasuse lõksuna näeb autor olukorda, kus madalamalt tasemelt lähtuv kiire majanduskasv teatud taseme saavutades oluliselt aeglustub. Suurenenud kulude tõttu ei suudeta enam konkureerida madalamate ressursikuludega (sh tööjõukuluga) riikidega, aga tootlikkus ei ole jõudnud ka tasemele, kus tootlikkus ja innovaatilisus on piisavad konkureerimaks juhtivate tööstusriikidega.

Rahulolematust on mitmest suunast. Ettevõtted ja tööandjad kritiseerivad tootlikkusest kiiremini kasvavat palka, tavaline töötaja aga kirub visalt naaberriikidest väiksemat töötasu. Majanduse pikalt samal tasemel püsinud struktuur ja 2015. aastal toimunud tööstustoodangu langus koos mitme muu näitajaga sunnivad küsima: „Kuidas edasi?” Vana majandusmudeliga enam ei saa, aga uuest ühine arusaam veel puudub. Üksmeel tundub olema seisukohas, et allhanke ja odava tööjõu keskne majandusmudel on ennast ammendanud ja lahendus peab tulema tootlikkuse märgatavast kasvust. Tootlikkuse kasvu ja seda mõjutavaid tegureid on käsitletud ka Riigikogu Toimetistes (Pihor et al. 2015, Veldre 2015, Karo et al. 2014).

Keskpärasuse lõks ja sellest pääsemiseks vajalik tootlikkuse kasv on klassikaline riukalik probleem (wicked problem), millele lihtsat ja ühest lahendust ei ole. Siiski on olemas valdkond, mis on mitmes riigis märgatavaid tulemusi andnud ning mis vääriks palju suuremat ja teravamat tähelepanu ka laiemas makromajanduse ja poliitikakujunduse kontekstis. Selleks on tootearendus. Uue tootena mõistame seejuures nii füüsilist toodet, teenust kui ka uut väärtuspakkumist eelnevate kombinatsioonina.

Tootearendusel on makromajanduslikust vaatenurgast kaks olulist dimensiooni. Esiteks, vähese tootearenduse puhul püsivad toodetavad ja eksporditavad kaubad madalamalt väärtustatuna ehk me realiseerime ressursse tarbetult odavate hindadega. Näiteks nii toiduaine- kui ka puidutööstuses on eksporditavate toodete kilohinnal oluline kasvupotentsiaal. Vähese tootearenduse korral ei toimu liikumist toorainepõhisest majandusmudelist suuremate lisandväärtustega innovatsioonimudelini. Kõikvõimalikud eksporti toetavad meetmed ja tegevused saavutavad ainult ajutist mõju, sest enamiku Eesti toorainepõhiste toodete konkurentsivõime väheneb jätkuvalt. Teiseks, ilma tootearenduseta püsivad paljud ettevõtted n-ö tööajaressursse vahendavate ettevõtetena. Toon kaks näidet.

Asjaolu, et palka makstakse tööaja alusel, ei tähenda, et ettevõte ise peaks müüma ainult aega. Käibekasvupotentsiaal on sellise mudeli puhul küllaltki piiratud. Isegi põhjendatult suurt tunnustust saavutanud Eesti IKT sektor müüb eelkõige ajaressursse, kus piiratud kvalifitseeritud tööjõud asetab kasvule ranged piirid. Samas eriti just IKT sektoris kasvavad majandustulemused logaritmiliselt, sest siirdutakse digitaalsete toodete turule, kus pärast toodete väljaarendust toimub digitaalne „tootmine” marginaalselt minimaalsete kuludega.

Tootearenduse edukuse analüüsimisel on mitmed kasutusel olevad indikaatorid problemaatilised. Eriti kui tulemina mõõdetakse sisendindikaatoreid (nt tehtud teadus- ja arenduskulutusi). Ettevõtjate hulgas tehtud küsitlused on kvalitatiivselt informatiivsed, kuid raskesti võrreldavad. Tootearenduse tulemuslikkust jälgivatest mõõdikutest on küllaltki informatiivne Euroopa Liidu innovatsiooni tulemuskaardi üks indikaatoritest – uute toodete osakaal kogukäibest. Seda nii turule tulnud uute (new to market products) kui ka ettevõtte jaoks uute (new to firm products) toodetena (joonis 1). Eesti ettevõtted on kahjuks pikemalt püsinud nõrgemate hulgas ja näiteks 2015 tooteuuenduste negatiivne kasv ainult võimendab seda trendi (joonis 2).

Tootlikkuse kasv on klassikaline riukalik probleem, millele lihtsat ja ühest lahendust ei ole.

JOONIS 1. Turu jaoks uute toodete ja ettevõtte jaoks uute turule toodud toodete osakaal kogukäibest

JOONIS 1. Turu jaoks uute toodete ja ettevõtte jaoks uute turule toodud toodete osakaal kogukäibest. Allikas: Innovation Union Scoreboard 2015 (2015, 25)

Allikas: Innovation Union Scoreboard 2015 (2015, 25)

JOONIS 2. Aastane muutus uute toodete osakaalus kogukäibest: turu jaoks uued tooted ja ettevõtte jaoks uued turule toodud tooted

JOONIS 2. Aastane muutus uute toodete osakaalus kogukäibest: turu jaoks uued tooted ja ettevõtte jaoks uued turule toodud tooted. Allikas: Innovation Union Scoreboard 2015 (2015, 25)

Allikas: Innovation Union Scoreboard 2015 (2015, 25)

MIS ON VÄHESE TOOTEARENDUSE PÕHJUSEKS?

Arengut piirab tõenäoliselt kombinatsioon vajaduse, motivatsiooni ja võimekuse piiratusest. Ettevõtjate ambitsioonide piiratusest ja teatud määral laiskusest on rääkinud ka mitmed ettevõtjad ja investorid ise (Kiisler 2016). Raskemalt defineeritavate ja mõjutatavate tegurite kõrval on samas teada põhjapanev tegur, mis on peamine takistus nii ettevõtete tootearenduses kui ka kogu riigi konkurentsivõimes. Tegemist on ettevõtete ja kogu majanduse innovatsiooni absorptsioonivõimes (imamisvõimes, innovation absorption capacity). See on võime leida ja rakendada uut oskusteavet ning tehnoloogiaid tootlikkuse suurendamiseks. Mitte niivõrd teaduslikult luua uut, kuivõrd oskus seda rakendada!

Majanduse innovatsiooni absorptsioonivõime mõistele kõige lähemale jõuab Maailma Majandusfoorumi (WEF) globaalse konkurentsivõime metodoloogia, kus seda käsitletakse üheksanda konkurentsivõime tegurina, tehnoloogilise valmisoleku (technological readiness) kategooriana (Competitiveness Rankings 2016). Eraldi mõõdikuna selles metodoloogias on kaheteistkümnenda tegurina innovatsioon. Tehnoloogilise valmisoleku mõõdik viitab majanduse võimekusele haarata ja rakendada tehnoloogiaid, sõltumata nende päritolust, innovatsiooni mõõdik kirjeldab ühiskonna võimekust luua uut oskusteavet.

WEFi tehnoloogia adopteerimise (technology adaption) alamkriteeriumi Eesti 31. koht esitab väljakutse. Eesti 22. koht teadusasutuste kvaliteedi pingereas (kriteerium 12.02) kirjeldab teaduskeskkonna tugevamat olukorda ettevõtlussektoriga võrreldes. (ibid.)

Tootlikkus ei saa oluliselt paraneda, enne kui Eesti võimekus tehnoloogia absorptsiooni ja innovatsiooni alal kasvab. Näitliku ja veidi kurioossena võib tunduda juhtivate tööstusriikide kõrval Araabia Ühendemiraatide kõrge positsioon tehnoloogia adopteerimise pingereas. Samas kõikidele, kes Araabia Ühendemiraatide infotehnoloogilist arengut on jälginud, ei tule see üllatusena.

Analüüsides Eesti tootearendust, ettevõtete innovatsioonivõimet ja majanduskeskkonna konkurentsivõimet takistavaid tegureid, jõuame viie keskse küsimuseni.

SEGADUSED TEADUSE, INNOVATSIOONI JA ERASEKTORI ROLLIDES, INDIKAATORITES JA TERMINITES

Iga edukalt lahendatav probleem eeldab määratlust, kelle probleemiga on tegemist. Teaduse, arendustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas on tihti segadus nii rollides kui ka terminite definitsioonis. Põhjendatult on tõstatatud küsimus Eesti majanduse ja teaduse lahkukasvamisest. Karo jt artiklis on hästi käsitletud Eesti teaduse rahvusvahelisele ekstsellentsusele suunatud rahastamis- ja juhtimismehhanisme. Tõdeti, et need viivad enklaavistuva teaduseni, millel puudub kodumaine praktiline väljund ning millel on nõrgad kokkupuutepunktid ettevõtluse ja majandusega (Karo et al. 2014).

Kas probleem on siis teaduses, erasektoris või nende koostöös? Teadlased süüdistavad ettevõtjaid väheses huvis teaduse vastu, ettevõtjad kritiseerivad teadlasi elukaugete küsimustega tegelemises. Mõlemad osapooled kritiseerivad ka tehnoloogiasiirde ning teaduse ja ettevõtluse koostööd toetavaid struktuure, juhul kui nad nende olemasolust üldse teadlikud on.

Konstruktiivsust aitaks diskussioonis parandada asjaolu, kui selle teema puhul oleks osapooltel nende rollide, kasutatavate indikaatorite ja terminite tõlgendus veidi ühtsem.

Teaduse ja ettevõtluse rollid on ja peavadki jääma erinevaks. Tippteadus saab olla orienteeritud ainult rahvusvahelisele ekstsellentsusele. Teaduse põhiolemus on muuta rahalised ja inimressursid uueks teadmiseks või oskusteabeks. Tippteaduse suunamine jõuga kohaliku ettevõtluse teenindajaks ei pruugi anda soovitud tulemust. Hullem tagajärg võib olla see, kui ei ole tipptasemel teadust ega ka konkurentsivõimelisi ettevõtteid. Põhjendatud on aga ootused tipptasemel teaduse suurema ühiskondliku ja piisava majandusliku mõju suhtes. Kas see ilmneb uute ettevõtete loomisena, olemasoleva tööstuse uuendustegevusena või teadmusmahukate välisinvesteeringutena, oleneb valdkonnast ja konkreetsest projektist. Kui palju ja millist maailma tippteadust me Eestis soovime näha, milline on teaduse roll ühiskonnas ja missuguste mõõdikutega mõõdetakse teaduse rolli ja mõju, aga ka kuidas seda saavutada teadus- ja haridussüsteemi rahastusmehhanismide kaudu – see on määratult laiem teema. Selliseid põhjapanevaid ja lausa maailmavaatelisi valikuid ei tohiks teha ainult kohaliku praegu olemasoleva ettevõtluse vaatenurgast.

Kuigi teaduse areng Eestis mõjutab otseselt ka Eesti ettevõtteid, ei saa arendustegevuse peamisi väljakutseid ettevõtetes ja majanduses lahendada teadussüsteemi kaudu. Innovatsiooni absorptsioonivõime seisukohalt on oluline ka ettevõtete võimekus teha koostööd välisülikoolidega, hankida tehnoloogiate litsentse välisettevõtetelt ja -ülikoolidelt, osaleda arendustegevuse rahvusvahelistes konsortsiumides jne. Nendes küsimustes vastutuse panemine Eesti teadlastele on lihtsalt väär.

Võimekus leida ja rakendada uut oskusteavet ja tehnoloogiaid on ettevõtetele nende tootlikkuse suurendamisel määrava tähtsusega.

Mõõdikute ja indikaatoritega on innovatsiooni valdkonnas kahetsusväärne segadus. Ja see pole paljuski mitte ainult Eestis loodud. Kõige rohkem segadust tekitab sisendi ja väljundi ebaselge kasutus. Kas räägime tehtud investeeringutest, arendustegevuse tööhõivest ja kaitstud patentidest või mõõdame loodud innovatsiooni kui konkreetset uut majanduslikku tulemit? Innovatsioon peaks selgelt tähendama kliendi vajaduse või probleemi lahendust uue oskusteabe ja tehnoloogia abil viisil, mis on majanduslikult aktsepteeritav nii kliendile, ettevõtjale kui ka investorile. Innovatsioon ei ole leiutis, vaid uus ettevõtlik väärtuspakkumise konfiguratsioon! Teaduse ja erasektori teadus- ja arendustegevuse mõõdikud on olemuslikult fundamentaalselt erinevad ja vaid üksikud indikaatorid on üheselt tõlgendatavad mõlemas sektoris.

Kuulates mõne Eesti ettevõtja kriitikat teadus- ja arenduspoliitikate ja rahastusmeetmete üle, jõuame vältimatult küsimuseni, kas me räägime üldse samast teemast? Selle kaudu liigume edasi teadus- ja arendustegevuse terminoloogia olulisuseni, mis eesti keelde on tõlgitud kummaliselt.1 Tavapärane ettevõtluses ja tööstuses kasutatav rahvusvaheline termin on research and development (R&D), mitte science, vaid research, rootsi keeles forskning och utveckling (lühendatult FoU või F&U), kuid teadus on rootsi keeles vetenskap, soome keeles tutkimus ja kehitys (lühendatult T&K), teadus on tiede. Ehk kui me räägime erasektori R&Dst, mõistame terminit suhteliselt üheselt. R tähendab rakendusuuringuid ja D eelkõige toote- ja teenusearendust. Võiks arvata, et diskussioon on ebaoluline, sest küsimus on ainult alus- ja rakendusuuringute suhtes. Nii see aga ei ole! Kui teaduse tehtud R&D on lihtsustatult öeldes raha muutmine teadmisteks, siis erasektori R&D on teadmiste muutmine rahaks.

Eesti ülikoolide patenditaotluste arv ei ole nii tähtis kui ettevõtete võimekus hankida ja rakendada tehnoloogialitsentse.

Kokkuvõttes vajame nii tugevat teadust kui ka tugevat erasektorit, kuid erasektori probleeme me teadussüsteemi abil lahendada ei saa.

Korrektsuse huvides tuleb ümber lükata ka kaks üldlevinud argumentatsiooni, millega tihti teadusinvesteeringuid põhjendatakse. Esiteks seisukoht, et suuremad investeeringud arendustegevusse toovad automaatselt paremaid majandustulemusi. Kui makromajanduslikult on siin erisuguseid tõlgendusi, siis ettevõtete seisukohast on vastus ühene, ettevõtete uurimis- ja arendusinvesteeringud ei korreleeru majandustulemustega ehk kasumimarginaali, omakapitali tootlikkuse, käibe kasvuga ega muu sellisega. Selle tõi selgelt välja Booz Allen Hamiltoni 1000 globaalselt kõige innovaatilisema ettevõtte analüüs juba aastal 2005 (Global Innovation 1000, 1000 Innovation Study – refereeritud Jaruzelski et al. 2005 järgi; Jaruzelski et al. 2005), nende põhitulemust sellest alates ei olegi keegi ümber lükanud. Küsimus pole niivõrd selles, kui palju teha investeeringuid uurimis- ja arendustegevusse, kuivõrd selles, kuidas teha neid tulemuslikult.

Ameerika firmade jaoks on tootearendus väga oluline. Cisco peafuturoloog (Chief Futurist) Dave Evans näitab firma peakorteris San Joses Californias interaktiivset töölauda, mis tunneb triipkoodide abil ära endal lebavad esemed ning oskab interneti vahendusel tellida vajadusel täiendavat kaupa, mis võib olla eluliselt oluline, kui tegemist on näiteks ravimitega. Foto: Mart Raudsaar

Ameerika firmade jaoks on tootearendus väga oluline. Cisco peafuturoloog (Chief Futurist) Dave Evans näitab firma peakorteris San Joses Californias interaktiivset töölauda, mis tunneb triipkoodide abil ära endal lebavad esemed ning oskab interneti vahendusel tellida vajadusel täiendavat kaupa, mis võib olla eluliselt oluline, kui tegemist on näiteks ravimitega. Foto: Mart Raudsaar

Teine tihti korratud arvamus on, et investeeringud teadusesse toovad suurinvesteeringuid tööstusse ja majandusse tervikuna. Singapuri biotehnoloogia- ja ravimitööstuse näide on tihti üks argumentidest. Mitme analüüsi puhul on kinnitust saanud, et teadmusintensiivsete otseinvesteeringute puhul on keskne tegur lähedus ülikoolidele (Lester 2005). Kuid seotus on hoopis komplitseeritum. Singapuri legendaarne agentuur A*Star asutati aastal 1991 ja alles aastast 2000 on Singapuri teadusmaailm saavutanud laiema rahvusvahelise tunnustuse ja tähelepanu. Singapuri arengu seisukohast oli keskne aastal 1961 Singapuri majandusnõukogu (The Economic Development Board) süstemaatiline töö teadmusmahukate välisinvesteeringute meelitamise ja olemasoleva tööstuse uuendamisega. Just majandusnõukogu alluvusse loodi esimene tööstuslikke rakendusuuringuid ja arendustegevust tegev Industrial Research Unit ja 1978 loodi esimene tootearenduse toetusskeem (EDB’s Product Development Assistance Scheme). Aastaks 2003, kui avati legendaarne Biopolis, olid otseinvesteeringud Singapuri ravimitööstusse kolmel eelneval aastal juba 18 (2001), 23 (2002) ja 29 miljardit USD (2003). Kolm aastat enne Biopolise avamist oli Singapuri biomeditsiini tööstussektoris juba 5880 töötajat, aastase loodud lisandväärtusega 2,7 miljardit USD. (A*STAR 2011, Lim, Wei 2010) Seega võib öelda, et teadmusintensiivsed välisinvesteeringud ja arenev kohalik tööstus lõid baasi tugevale teadusinfrastruktuurile ja rahastusvahenditele, mitte vastupidi. Selles oli keskne roll juba 70ndatel tehtud panustel tööstuslikesse tootearendusprogrammidesse. Tänapäeval väärib Singapuri ülikoolide, teaduse ja majanduse läbipõimumine imetlust ja sügavamat analüüsi.

INTELLEKTUAAL- JA ERITI TÖÖSTUSOMANDI ALATÄHTSUSTAMINE

Eesti majandust ja majanduspoliitikat iseloomustab see, et teadlikkus intellektuaalomandist (IO) ja tähelepanu sellele temaatikale on liiga vähene. Majandusstatistika vaatenurgast on disainil ja kaubamärkidel küll oluline roll, kuid murettekitavalt madal on eelkõige tööstusomandi, sh patentide osakaal ettevõtluses ja majanduses. Samal ajal võiks esile tuua, et majanduse seisukohalt ei ole niivõrd oluline Eesti ülikoolide patenditaotluste arv, kuivõrd ettevõtete võimekus hankida ja rakendada IOd, näiteks Eesti ettevõtete arendatud ja ostetud tehnoloogialitsentside arv. Tavatöötaja seisukohast on informatiivne fakt, et IO-intensiivses ettevõtluses on Euroopa Liidus palgatase keskmiselt 40 protsenti kõrgem kui madalama IO intensiivsusega ettevõtetes. (Why IP is Important 2012)

Huvitav ja samal ajal veidi murettekitav on ka Eesti idufirmade vähene IO-intensiivsus. Kuigi mitmed tuntuimad ja startup-maailmas rollimudeliks olevad riskikapitalistid peavad kaitstud IOd elujõulise tegevusmudeli ja investeeringute eeltingimuseks. Põhjuseid võib olla mitu. Üks on kindlasti IKT-sektori veidi spetsiifilisem IO praktika ja mõningal määral illusioon, et „saab ju hakkama ka ilma selle keeruka patendimajanduseta”. Suur osa Eesti IKT-sektorist on püsinud sisuliselt tööajaressursse pakkuvate ettevõtetena, kus esitatakse arve panustatud tööaja alusel. Keskmisest töötasust kõrgema palgatasemega tegevuses pole iseenesest midagi negatiivset, kuid majanduse kui terviku seisukohast sünniksid palju suuremad lisandväärtused, kui märgatavalt suurem osa ettevõtteid suudaks pakkuda ka digitaalseid tooteid rahvusvahelisel turul. Vajaksime piisavalt ettevõtteid, kelle huvi oleks pigem arendada tooteid, pakkuda terviklahendusi, mitte ainult müüa tööaega. Kasumimarginaal professionaalsete teenuste puhul on tavaliselt 45–55 protsenti, kuid digitaalsete toodete puhul 85–95 protsenti.

Muret tekitab eriala- ja keskliitude innovatsioonipoliitika puudumine.

Eesti intellektuaalomandi valdkonnas domineerib seadusandluse ja juriidilise nõustamise kompetents. Puudus on eelkõige praktikutest ehk inimestest, kes on tööstusomandiga teinud tehinguid rahvusvahelisel turul. Veidi lihtsustatult öeldes peavad IO teemad muutuma eelkõige äriarendus- ja insenertehniliste inimeste pärusmaaks, mida juriidiline vaatenurk toetab.
Kuigi IO ja eriti patenditaotluste kasv ei korrelleeru automaatselt majandustulemustega, on samas selge, et säilitades Eesti majanduses intellektuaalomandi madala intensiivsuse, asetame märgatava piduri majandusarengule. Nii nagu ka hariduses, eelnevad IOsse tehtud investeeringud hilisematele tulemustele.

ETTEVÕTJATE JA TÖÖSTUSE ERIALA- JA KESKLIITUDE INNOVATSIOONIPOLIITIKA PUUDUMINE

Kogu majandusarengu diskussiooni kontekstis paneb muretsema eriala- ja keskliitude innovatsioonipoliitika puudumine. Kuulates (tihti põhjendatult) kriitikat teadusmaailma ja ettevõtlust toetavate tugistruktuuride suunas, peaks kohe küsima, mis on kriitika esitaja oma nägemus. Konstruktiivne tööstus- ja innovatsioonipoliitika loomine peaks algama kõikide protsessi mõjutada soovivate osapoolte seisukohtade argumenteeritud esitamisega.

Isegi ühe erialaliidu või tööstusklastri ettevõtetel on tõenäoliselt vägagi vastuolulisi nägemusi nii takistavatest teguritest kui ka vajalikest lahendustest. Eriti tootearenduse seisukohast on vaja suhteliselt täpselt defineerida ühe ettevõtte tasemele jäävad tegevused, mida oleks võimalik arendada klastri või konsortsiumi tasemel, ja küsimused, mis eeldavad riiklikul tasemel sekkumist.

Eesti ettevõtete tootearengut pidurdab teadlikkuse ja kogemuse puudus konkurentsieelse (precompetitive) või konkurentsivälise arendustöö sündikeerimisest. Võib olla majanduslikult põhjendatud või lausa vältimatu, et teatud uuringuid ja arendustöid tehakse suurimate konkurentidega ühistes konsortsiumides. Olles ise juhtinud mitme suurettevõtte ühiseid arendusprogramme, võin kinnitada nende võimekust osaleda konstruktiivselt kümnete miljonite suuruse eelarvega arendussündikaatides, isegi kui samal ajal on käsil sadadesse miljonitesse ulatuvad vastastikused kohtuprotsessid.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid iseloomustab ka turu- ja tehnoloogiaseire (business intelligence) vähene kasutamine. Põhjuseks on taas kogemuse puudus või lihtsalt ei pruugi see olla igale üksikule ettevõtjale jõukohane. Tulemuseks võib olla aeglasem areng, valed valikud ja kokkuvõttes väiksem tootlikkus. Äärmuseni viidud individualistlik äriarendustegevus asetab pea igale ettevõttele ranged piirid. Korea, Iisraeli ja ka Soome tööstusklastrite innovatsioonipoliitikates on kindlasti elemente, mis võiksid olla heaks näiteks ühele või teisele Eesti erialaliidule või klastrile.

Seega võib märkida, et õnnestunud riikliku innovatsioonipoliitika väljakujunemisele peaks eelnema selge ja mõistetava innovatsioonipoliitika loomine nii erialaliitude kui ka keskliitude tasemel. Osana laiemast tööstuspoliitikast oleksid need ka vältimatuks sisendiks arendamaks koordinatsiooni ja sünergiat teiste majandus-, teadus- ja hariduspoliitika meetmetega.

EESTI INNOVATSIOONIKESKKONNA JA TEHNOLOOGIASIIRDE PROBLEEMID

Eesti innovatsioonikeskkonna temaatikas domineerivad ülikoolide tugiüksused ja avaliku sektori struktuurid, eelkõige EAS ja siiani ka Arengufond. Sellest on sündinud ettekujutus, et tegemist on eelkõige ülikoolide ja riigi probleemidega. Nii see kindlasti ei ole. Ettevõtete vaatenurgast peaks olema tehnoloogiasiire eelkõige pigem tehnoloogiaturult vajaliku oskusteabe hankimine ehk intellektuaalomandi ja oskusteabe liikumine väljast ettevõttesse sisse. Samas kui klassikaline ülikoolide tehnoloogiasiire on eelkõige ülikoolis loodud oskusteabe siirdamine väljapoole, kasutades mitmesuguseid intellektuaalomandi kaitsmise, äriarenduse ja turundusmeetmeid. Kuigi ülikoolid on pidevalt arendamas tööstus- ja ettevõtluskoostöö mudeleid, ei hakka need kunagi rahuldama kõiki ettevõtete vältimatuid vajadusi.

Eesti innovatsioonikeskkonda ja olemasolevaid tugistruktuure iseloomustab ühise arusaama puudumine olukorrast (shared situational awareness). Milliseid kompetentse ja teenuseid keegi pakub, milline on riigisisene ja milline rahvusvaheline tööjaotus – need on vastamata küsimused. Märgataval määral on ka deklaratiivset positsioneeringut, st väidetakse selliste tegevuste ja kompetentside olemasolu, mis tegelikult eksisteerivad ainult deklaratiivsete eesmärkidena. Kitsama spetsialiseerumise asemel võib märgata tugistruktuuride omavahelist konkurentsivõitlust ja veidi „kõik tegelevad kõigega” lähenemist. Valdkonna või tehnoloogiaspetsiifilise vertikaalse kompetentsi asemel parandatakse turupositsiooni võimalikult laia horisontaalset tegevusvälja haarates.

Oskusteabe turg on üks selgemaid näiteid, kus asümmeetrilise informeerituse tõttu turutõrked (market failure) on pigem normiks kui erandiks. Avaliku sektori aktiivse rollita ei tööta isegi USA, Suurbritannia turud, rääkimata väiksemate riikide tehnoloogiasiirde ja oskusteabe turgudest. Samas on jõulised riiklikud meetmed loonud või võimaldanud ka jätkusuutmatute lahendusteni viivaid turumehhanisme. Seega lihtsalt rohkem riiklikku panustamist ei ole automaatne lahendus. Ühise pildi loomine olukorrast ja konsultatiivne koordinatsioon on eduka tehnoloogiasiirde loomise lähtekoht.

Kuigi ülikoolid arendavad pidevalt ettevõtluskoostöö mudeleid, ei hakka need kunagi rahuldama kõiki ettevõtete vältimatuid vajadusi.

RAHASTUSMUDELITE JA KAPITALITURU PUUDUSED

Eesti kasvukapitali turg on märgatavalt arenenud. Euroopa riskikapitali assotsiatsiooni (EVCA) andmetel on riskikapitali investeeringud Eestisse nelja aastaga rohkem kui viiekordistunud (2011. aastal 7 mln, 2012. aastal 19 mln, 2013. aastal 28 mln ja 2014. aastal 40 mln eurot) (Central and Eastern Europe Statistics 2014, 2015). Ka Eesti äriinglite investeeringute ligi 50protsendine kasv aastal 2015 (2015 review for EstBAN) on märgatav. Riskikapitali saadavus suhtes SKTsse on Eestis isegi üle OECD keskmise (OECD 2014, 312–313 (vt joonis 9.13)). Tunnustust väärivad nii ettevõtjad kui ka investorid.

Kuid oleme väga kaugel rahuldavast olukorrast. Juurde oleks vaja nii kapitali, riskikapitali juhtimiskogemust kui ka finantseerimistooteid ja -mudeleid tootearenduste ja äriarenduse finantseerimiseks laiemalt. Riiklikult rahastatud või subsideeritud tootearenduse rahastusinstrumente on kindlasti mõistlik täpsemalt analüüsida, aga oluline oleks tulemus, kus need loomulikke erakapitali investeeringute turumehhanisme ei viiks jätkusuutmatute mudelite suunas. Skandinaavia, Šveitsi ja Saksamaa näidete kõrval vääriks suuremat tähelepanu ka Singapuri uus tööstuse uuendusplaan (Industry Transformation Programme 2016) (Keat 2016), näiteks nii spetsiifilise tähelepanuga teatud tööstussektoritele (toiduainetööstus) kui ka väga jõuliste ja konkreetsete meetmete poolest (nt tööstuse automatiseeritust edendavad meetmed).

Parem elu eeldab targemat tööd. Targema töö jaoks on vaja tarka raha.

Vaadates eelkõige erakapitali riskiinvesteeringute lahendusi ja tooteid, peame tõdema, et mitmed neist pole Eestis tegutsevatele ettevõtetele veel kättesaadavad. Näiteks tarkvara ja mobiililahenduste arendustes kasutatav tulupõhine rahastusmudel (revenue based funding model) on praktiliselt kasutamata. Oma-, laenu- ja riskikapitalile lisaks on kasutusel suuremahuliste arendustegevuste puhul näiteks struktureeritud tootearenduse partnerlusprogrammid (product development partnership – PDP), kus nii riiklikke, erasektori kui ka filantroopilisi vahendeid sündikeeritakse selgete omandisuhetega arendusprojektideks (näiteks: Product Development Partnership III Fund 2015, The Ghit Fund 2013). Mitmed Eesti ettevõtted on teinud viimastel aastatel kiireid arenguid ja järgmise sammuna kerkivad esile ka riskivõla (venture debt) finantseerimislahendused. Tõenäoliselt on aga ees sama olukord kui Skandinaavias, kus neid lahendusi turul ei ole. Küsimus ei ole kapitali puuduses, vaid spetsiifilises tehnoloogilises ja rahanduslikus oskusteabes või täpsemalt selle puuduses. Mistahes riiklikud rahastus- ja toetusskeemid ei asenda toimivat riskikapitali turgu.

Investeeringute mahu suurendamise kõrval on vältimatu tegelda ka investeeringute juhtimise võimekuse kasvatamisega. Oodata võib kohalike fondihaldurite pädevuste suurenemist, kuid aktiivselt peaks tegelema ka fondijuhtimisvõimekuse ja investorite, riskikapitalispetsialistide Eestisse meelitamisega. Eesti ülikoolidel ja teadusasutustel oleks vaja uuesti mõtestada suhe ja koostöömudelid riskikapitaliga. Teadusasutused ei tohiks kunagi muutuda äriarendus- või ettevõtlusriski võtvateks organisatsioonideks, kuid neil võib olla kriitiliselt keskne roll riskikapitali elujõulisuse suurendamiseks Eestis. Loodud esimesed lahendused nagu fondid Vega ja Prototron on hea start, aga Eestisse sobivaid, kuid veel puuduvaid koostöömudeleid on mitu. Alates klassikalisest ülikoolide venture capital & private equity taolistest klubidest ja lõpetades mitmesuguste ühisfondilahendustega, kuhu põhimõtteliselt ülikool investeerib intellektuaalomandi ja riskiinvestorid – raha.

Poliitikakujunduse seisukohalt on omaette diskussiooni koht, kas investeeringud kinnisvarasse, eraisikute tarbimislaenudesse või kõrgema tehnoloogiaga tootearendusse väärivad erisusi või mitte. Parem elu eeldab üldjuhul targemat tööd. Targema töö võimaldamiseks on vaja tarka raha.

KOKKUVÕTE

Viit esitatud probleemi kokku võttes võib tõdeda, et riukalikele väljakutsetele, sh tootlikkuse aeglasele kasvule lihtsaid lahendusi ei leidu. Süstemaatilisem tähelepanu tootearendusele ja ettevõtete innovatsiooni absorptsioonivõimele võib siin aga siiski vältimatuks osutuda.

Võtmerollis on ettevõtjate ja tööstuse eriala- ja keskliitude innovatsioonipoliitika. Intellektuaalomandi, tehnoloogiasiirde ja riskikapitali arenguga seotud teemad peaksid saama ka ettevõtluse, teaduse, hariduse ja eriti kõikide poliitikakujundajate hulgas palju suurema tähelepanu osaliseks. Ettevaatlik peaks olema üksikute rakenduslike meetmete ja tehniliste lahenduste ületähtsustamisega. Üldjuhul leidub rahvusvahelises praktikas eelkirjeldatud näiteid kõikide meetmete kohta, küsimus on eelkõige nende kontekstuaalsuses ja efektiivsuses. Lõppkokkuvõttes taandub ka tootearenduse ja innovatsiooni edendamine maailmavaatelistele valikutele, millist ühiskonda soovime näha.

KASUTATUD KIRJANDUS


1 Miks mitte kasutada alternatiivset, rohkem teistele keeltele vastavat tõlkevõimalust: uurimis- ja arendustegevus (research – uurimistöö, uuringute tegemine).

Tagasiside