Nr 39

Laadi alla

Jaga

Prindi

Hea halduse põhialused kui riigikogulase reform

05. juuni 2019

Fookus

RiTo nr 39, 2019

  • Alar Kilp

    Alar Kilp

    Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektor

Demokraatiat ei saa teha lõpuni ratsionaalseks, kontrollitavaks, tõhusaks, mõõdetavaks, lihtsaimal moel tarbitavaks. Haldust aga saab.

20. veebruaril 2019 Riigikogu otsusega vastu võetud „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ ning nende põhjalikum lahti seletus riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni lõpparuandes sõnastavad ja selgitavad põhimõtted (ja/või teemad), mida peaks edaspidi Riigikogus eelnõude algatamisel arvestama. Selliseid põhimõtteid on lühidalt võttes seitse: inimesekesksus, põhiseaduse aluspõhimõtteid ei muudeta, kohanemisvõimeline Eesti, väiksem halduskoormus, õigusselgus ja arusaadavus, tõhus riigihaldus, selge vastutus.

Eesti poliitikas ei ole see kindlasti esimene kord, kui tuntakse vajadust teatud liiki ühise, ühiskondliku või erakonnaülese kokkuleppe järele. Seekordne kokkulepe näib olevat suunatud eelkõige riigikogulastele, sõltumata nende maailmavaatelistest eelistustest ja erakondlikest kuuluvustest. Just riigikogulased, valitsus ja ministeeriumid peaksid olema need, kes arvestavad eelnõude koostamisel „Riigireformi ja hea halduse põhialuste“ põhimõtetega, nii et tulemuseks oleks vähem üle reguleerimist, väiksemate ressurssidega rohkema ära tegemist, avalikud teenused oleksid kättesaadavamad, tänapäevasemad ja kvaliteetsemad ning asjassepuutuvad huvigrupid ja kodanikud rahulolevamad.

Ma ei ole riigikogulane, ent olen kõrgkoolis mõneti sarnases olukorras: näiteks ka õppekava ja õppetöö arendamisel on hea võtta arvesse umbes seitset põhimõtet (kusjuures ka siin mainitakse esimesena õppijakesksust). Praktilises töös aga on üsna paratamatu, et nende põhimõtete vahel on vaja leida tasakaal – nii nagu õppetöös ei saa õppijakesksust maksimeerida teiste põhimõtete arvelt, ei saa tõenäoliselt ka nt halduskoormust minimeerida ilma et ühel hetkel ei hakkaks kannatama üks või mitu teist olulist põhimõtet.

Põhimõtete kasutegur sõltub sellest, kas nendega arvestatakse praktilises (Riigikogu) töös ning kui rutiinseks tavaks saab kõigi põhialustega arvestamine ja nende vahel tasakaalu leidmine, mitte ühe või mitme põhimõtte järgimata jätmise õigustamine mõne teise põhimõtte järgimisega. Kvalitatiivne muutus eelnõudes, riigivalitsemise ja halduse kvaliteedis ei tulene mitte dokumendist endast, vaid sellest, mil määral muutuvad asjassepuutuvate inimeste hoiakud.

Riigivalitsemises ei tulene kvalitatiivne muutus dokumendist, vaid sellest, mil määral muutuvad inimeste hoiakud.

Sama tõdevad ka „Riigireformi ja hea halduse põhialuste“ lõpparuande koostajad, öeldes, et riigivalitsemist ja haldust puudutavas on vaja üldist mõtteviiside, hoiakute, suhtumiste ja kultuuri muutust ning et see protsess ei toimu iseenesest. Kuna harjumusi on kergem murda kui muuta, on tõenäoline, et esimese hooga ei ole kõik riigikogulased väga entusiastlikud ka hea halduse põhimõtete süsteemsel arvesse võtmisel. Miks? Sest „inimese reform“ hakkab peale just neist endist, mitte sellisest rahvareformist, nagu professor Rein Taagepera 2018. aastal Riigikogus oma kõnes mainis (VII istungjärk 2018).

Kui Riigikogu töös peaks juurduma tava, et eelnõude puhul arutatakse ja hinnatakse seda, kas too vastab kõigile hea halduse põhimõtetele, siis võib selline poliitiliste valikute mõtestamise harjumus kanduda üle igapäevasesse poliitika mõtestamisse ning muuta teatud määral ka neid harjumuspäraseid viise, kuidas erakonnad üksteisega konkureerivad ja valimiskampaaniat teevad.

Samas hea haldus ei asenda ega elimineeri erakonnapoliitikat, erakondadevahelist konkurentsi parema reitingu nimel ning muutusi ja ennustamatusi, mis tulenevad valitsuskoalitsioonide vahetumisest. Demokraatiat ei saa teha päris lõpuni ratsionaalseks, kontrollitavaks, tõhusaks, mõõdetavaks, lihtsaimal moel tarbitavaks. Haldust aga saab. Hea haldus on möödapääsmatult vajalik, et leida toimiv tasakaal demokraatia ja juhtimise vahel.

KASUTATUD ALLIKAD

Tagasiside