Nr 41

Laadi alla

Jaga

Prindi

Euroopa Liidu infokeskus Eesti Rahvusraamatukogus

  • Merle Tõniste

    Merle Tõniste

    Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendi­raamatukogu juhtiv spetsialist

Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus jagab kõigile huvilistele teavet Euroopa Liidust.

Euroopa Liidu infokeskus (ELIK) loodi koostöös Riigikantseleiga seoses Eesti ja Euroopa Liidu (EL) liitumisläbirääkimiste algusega 1998. aastal, kui valitsus moodustas avalikkuse tõhusamaks informeerimiseks riigisisese teavitusvõrgustiku. Nüüdseks on keskus osa rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogust.

22 tegevusaasta jooksul on keskusel olnud nii intensiivsemaid kui ka rahulikumaid aegu. Pingeline periood oli ELiga ühinemise eelne ja järgne aeg, kui Põhjamaade eeskujul loodi keskuse juurde tasuta euroinfo telefon (tegutses 2017. aastani). Sisustati eraldi lugemissaal ELi institutsioonide ametlike väljaannete ning ELi poliitika-, õiguse ja ajaloovaldkonna teaduskirjanduse ja ajakirjadega, korraldati rohkesti teavitusüritusi ja koolitusi.

Infokeskusel oli veebruaris 2017 külas Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas

Infokeskusel oli veebruaris 2017 külas Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kal-las. Foto: Teet Malsroos
Foto: Teet Malsroos

Teenused ja sihtrühmad

Võrreldes keskuse algusaegadega on info­edastuse võimalused teisenenud ja kanalid muutunud tänapäevasemaks. Lähtuvalt sihtgrupist vahendatakse infot eri kanaleid kasutades ja teenuseid osutades. Oleme kogenud, et huvilised leiavad infot küll iseseisvalt, kuid vajavad selle rohkuses orienteerumisel siiski abi ja juhendamist.

Parlamendiraamatukogu osana aitab ELIK Riigikogu ja ELi valdkonnaga tegelevaid ametnikke tööks vajaliku info ja õigusaktide leidmisel. Ettevõtjaid abistatakse äritegevust toetava ELi info leidmisel; õpilasi, tudengeid ja erialaspetsialiste juhendatakse kasutama andmebaase ja infoallikaid ning leidma õppe- ja uurimistööks vajalikku kirjandust. Lisaks pakutakse personaalset nõustamist kõigile, kes vajavad abi erialase info otsimisel ega suuda orienteeruda suures infotulvas. Haridusprogrammid, nt „Tunne Euroopa Liitu“ (teematunnid) aitavad suurendada õpilaste teadmisi Euroopa Liidu ülesehitusest, institutsioonidest ja seostest maailma ajalooga.

Hetk kohtumiselt Riigikogu liikme Marko Mihkelsoniga märtsis 2017

Hetk kohtumiselt Riigikogu liikme Marko Mihkelsoniga märtsis 2017 Foto: Teet Malsroos
Foto: Teet Malsroos

Teavitustööle aitavad kaasa mitmesugused üritused, kus ELIK osaleb või mida ise korraldab. Koostöös saatkondadega on olnud väga menukad kultuuriõhtud, mis tutvustasid Austria ja Suurbritannia kultuuri. Korraldatud on ka vestlusõhtuid Euroopa Parlamendi saadikutega (nt Urmas Paet ja Kaja Kallas). Aktiivselt osaletakse iga-aastastel Euroopa päeva üritustel ja Tallinna Ülikooli tudengimessil MELU ning korraldatakse noortele suunatud üritusi koos hea koostööpartneriga Tegusad Eesti Noored.

Euroopa dokumendikeskus

Euroopa dokumendikeskusena (EDK) kuulub ELIK Euroopa Komisjoni teavitajate võrgustikku, mille ülesanne on teha kättesaadavaks ELi ja selle tegevuspõhimõtteid käsitlev teave. Võrgustiku töös osaletakse aktiivselt 2009. aastast, seejuures täiendatakse end liikmetele suunatud koolitustel nii Eestis kui ka väljaspool. Lisaks saab dokumendikeskus tellida ja jagada ELi institutsioonide ja asutuste tasuta trükiväljaandeid, mida on võimalik Euroopa Liidu väljaannete talituse veebilehelt ka alla laadida. Tihe koostöö Eesti võrgustiku liikmetega võimaldab ELIKil oma teenuseid tutvustada ja pakkuda ka väljaspool raamatukogu, eelkõige viia koostöös õpetajatega läbi ELi-teemalisi koolitusi Eesti eri paigus.

Soovitused info otsimisel

Raamatukogus suunatakse huvilised eelkõige ELi lugemissaali 5. korrusel, kus on võimalik kohapeal tutvuda või soovi korral ka koju laenutada väärt teaduskirjandust ning kaasa võtta institutsioonide ja ametite tasuta materjale. Raamatutele lisaks saab infot otsida mitmesugustest andmebaasidest ja infoallikatest. Selleks on hea alustada Rahvusraamatukogu otsinguportaalist, mille kaudu raamatukogu kasutajal on vaba juurdepääs eri valdkondade teadusajakirjade täistekstidele. ELi-teemalistest andmebaasidest väärib esiletõstmist andmebaas ESO (European Sources Online), mis sisaldab viiteid internetiallikatele ning ELi institutsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide valitsuste ja sõltumatute mõttekodade publikatsioonidele ja dokumentidele. ELi teemasid tutvustatakse parlamendi­raamatukogu ajaveebis Parlafon ning sotsiaalmeedias.

Selle aasta alguses valmis ELi infokeskuse uus kasutajasõbralik ja nüüdisaegsete võimalustega koduleht elik.nlib.ee. Veebilehe rubriigis „Fookuses“ pakutakse infopakette ELi aktuaalsetel teemadel nagu nt Brexit, kliimamuutused, pagulaskriis, digitaalne ühisturg, väärinfo. Teemapaketid sisaldavad viiteid teadusartiklitele, raamatutele, internetiallikatele ja artiklitele Eesti meedias ning neid täiendatakse pidevalt uue infoga. Rubriigis „Soovitame lugeda“ tutvustame värsket teaduskirjandust. Kui kodulehe infost ei piisa ja oma küsimusele vastust ei leia, siis saab küsimusi esitada infokeskuse kodulehel veebivormis„Küsi meilt“ või saata e-kirja aadressil elik@nlib.ee.

KASUTATUD ALLIKAD

Tagasiside