Nr 34

Laadi alla

Jaga

Prindi

Eesti kuvand Venemaa online-meedias 2015. aastal julgeoleku seisukohalt *

Muutunud julgeolekukeskkonna tõttu tuleb suurendada vastupanuvõimet Eesti-vastasele mõjutustegevusele.

Tänapäeval kasutatakse meediat üha aktiivsemalt ja tõhusamalt avaliku arvamuse ja poliitiliste otsuste mõjutamisvahendina. Mittedemokraatlikel riikidel nagu Venemaa on meedia mõjuvõimsaks propagandavahendiks ideoloogiliste hoiakute kujundamisel. Tegelikkust moonutava infoväljaga võib kahjustada elanikerühmade sidusust ja tekitada ühiskonnas ebastabiilsust, mistõttu Eesti peaks pöörama suuremat tähelepanu ühiskonna sidususe vastu suunatud rünnakutele ning arendama senisest enam psühholoogilist kaitset ja vastupanuvõimet Eesti-vastasele mõjutustegevusele (Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika aluste (2010) elluviimisest 2013). Venemaa on aktiveerinud sõjalist tegevust Balti riikide lähistel ning kuulutanud NATO jätkuvalt oma peamiseks vaenlaseks (DefenseNews 2014). Samuti on Venemaa poliitilise kogukonna negatiivne antikommunistlik üldbaas viimastel aastatel asendunud positiivse kommunistliku mineviku identiteediga, mistõttu Venemaa geopoliitiline käitumine meenutab üha enam „külma sõja” aegset bipolaarset konsolideerumist (Sharafutdinova 2012). Siinjuures näeb Venemaa Eestit kui märkimisväärse venekeelse elanikkonnaga perspektiivitut väikeriiki, kus venekeelset elanikkonda massiliselt diskrimineeritakse ja natsismi toetatakse (KAPO 2014, 6).

Eestit puudutavaid julgeolekupoliitilisi teemasid Venemaa meedias tuleb uurida järjepidevalt.

Muutunud julgeolekukeskkonna tõttu on tekkinud vajadus analüüsida Eesti julgeolekut ohustavaid tegevusi, mistõttu senisest enam tuleks arendada riigi psühholoogilist kaitset nii ühiskonna ja riigi julgeoleku ning inimeste turvatunde kindlustamiseks kui ka kriiside ennetamiseks ja usalduse suurendamiseks riigi tegevuse suhtes (JPA 2010; STAK 2015−2020 2014). Järelikult tuleb Eesti-vastasele mõjutustegevusele vastupanu suurendamiseks ning ühiskonna sidususe ja turvatunde arendamiseks uurida järjepidevalt Eestit puudutavaid julgeolekupoliitilisi teemasid Venemaa meedias. Kuigi Eesti strateegilise kommunikatsiooni ja psühholoogilise kaitse seisukohalt on oluline teada, kuidas riiki kujutatakse Venemaa meedias, on seda varem paraku hinnatud tunnetuslikult (RKRN 2016). Artikli autori (Tamberg 2016) tehtud uuring Eesti kuvandist Venemaa meedias võimaldab efektiivsemalt analüüsida Venemaa agressiivsuse dünaamikat, mistõttu uurimistulemuste kokkuvõte ja üldistavad julgeolekualased järeldused Eesti kuvandist oleksid sisendiks riiklikele julgeolekupoliitilistele otsustustele ja neist tulenevate meetmete rakendamisele inforuumi kontekstis.

UURIMISSTRATEEGIA

Kesksest uurimisprobleemist – kuidas käsitleti Eestit Venemaa online-meedias 2015. aastal – tulenevalt olid uurimisküsimusteks:

 • millised Eestit puudutavad teemad leidsid kajastamist Venemaa online-meedias 2015. aastal?
 • milline oli artiklite tonaalsus ning mil määral on temaatika ja tonaalsus aasta jooksul muutunud?
 • kas ja milliseid freime kasutati Eesti suhtes Venemaa uuritavates online-meedia tekstides?

Uurimisstrateegiaks valiti meediatekstide kvantitatiivne ja kvalitatiivne sisuanalüüs (Krippendorff 2004, 5; McQuail 2003, 293), kuid meetodi valikul otsustati objektiivsuse ja täpsuse tagamiseks suurema hulga eri allikatest pärit meediatekstide uurimise kasuks. Andmete töötlemiseks kasutati integreeritud analüüsi meetodit ehk kategooriate kontent- ja diskursusanalüüsi (Creswell 2014; Elo et al. 2014; Flick 2009). Meediatekstides peituvate freimide ehk mininarratiivide väljatoomiseks kasutati teksti analüüsimisel kriitilise diskursusanalüüsi peamisi põhimõtteid: tähenduslike fotode ja illustratsioonide valik, teatud seisukohtade esiletoomine, mõnede faktide, teemade ja käsitluste osaline või täielikult väljajätmine ning teatud eelduste, seisukohtade jm edastamine alternatiivide välistamiseks.

Valimi moodustasid Venemaa 2015. aasta online-meedia seitsme kõige loetuma uudisteportaali (vähemalt 50 000 unikaalset külastust päevas) Argumentõ i Faktõ, Interfax.ru, Kommersant, Lenta.ru, Moskovski Komsomolets, RIANovosti.ru ja RBK.ru 4474 artiklit, milles kajastati Eestit. Eesmärgistatud valimiga (purposive sampling) (Teddlie, Yu 2007) püüti hõlmata nii Venemaa riigisisest kui ka välismaal elavat võimalikult suurt vene keelt kõnelevat lugejaskonda kui peamist sihtrühma, kellele meediatekstid olid mõeldud. Kuna Eesti kuvandi väljaselgitamiseks valiti analüüsi tasandiks riigi tasand rahvusvaheliste suhete süsteemis, siis kuvandit vaadeldi kui riigi „pehmet jõudu”, et mõjutada sihtauditooriumi teadlikkust, hoiakuid ja käitumist (Buhmann, Ingenhoff 2015; Nye 2013).

KUVAND KUI RIIGI IDENTITEEDIST TULENEV INTERSUBJEKTIIVNE FENOMEN

Uuringus käsitleti riigi kuvandit rahvusvaheliste suhete konstruktivistliku teooria raamistikus, mistõttu lähtuti seisukohtadest, et riigi kuvandi olemus tuleneb riigi sotsiaalsest, kultuurilisest ja ajaloolisest identiteedist ning poliitilise võimu domineerivatest väärtushinnangutest. Konstruktivistliku teooria analüüs tõi välja, et riigi julgeolekualased huvid ja käitumine on määratletud sotsiaalsetest väärtustest, ajaloost ja institutsionaalsest ülesehitusest tuleneva identiteediga. Seejuures on ühine ajalooline kogemus ja kollektiivne mälu aluseks riigi poliitilisele võimule, et konstrueerida teistest riikidest märgi- ja meediasüsteemi abil tema julgeolekuhuvidele vastavad kuvandid (Farrell 2002; Rousseau 2006, 40‒41). Seega, konstruktivistlike käsitluste kohaselt on ohud riigi julgeolekule sotsiaalselt ja ajalooliselt konstrueeritud, mistõttu välise ohu tajumine ei pruugi põhineda välistel ohuallikatel, vaid tuleneb riigi identiteedist (Farrell 2002). Samas on nii identiteet kui ka julgeolek objektiivselt määratlemata ning kontekstipõhised. Lähtuvalt eeltoodust võib väita, et rünnakud riigi identiteedile ja kollektiivsele enesehinnangule on rünnak riigi julgeolekule.

Teadmised riigi identiteedist aitavad mõista riigi prioriteete ja käitumist teatud olukorras. Samas ka riigi kollektiivne enesehinnang on seotud julgeolekuga, sest tuleneb vajadusest tunda ennast respekteerituna suhetes teiste riikidega (Wendt 2003, 224‒237). Seepärast püüavad riigid tõsta kollektiivset enesehinnangut, mis mõnikord väljendub agressiivses suhtumises teistesse riikidesse (Wendt 2003, 235‒237). Sageli on vastanduvad ajalookäsitlused vältimatud, sest mõningatel juhtudel, eelkõige positiivsema kuvandi või riigi huvide edendamiseks, tõlgendatakse ajaloosündmusi erinevalt (Farrell 2002; Freedman 2015; Wendt 2003). Seega tuleneb identiteet toimijate intersubjektiivsest fenomenist ning baseerub ja kujundab riigi rahvuslikke huvisid (Jackson, Nexon 2002). Oluline on tuua välja, et riigid, nagu ka üksikisikud, vajavad identiteeti, sest identiteet vähendab ebakindlust (Farrell 2002). Kuid indiviidi identiteet on manipuleeritav, mistõttu poliitikud püüavad manipuleerimisega mõjutada indiviide käituma ja mõtlema süsteemi (poliitilise võimu) huvidest lähtuvalt (Legro 2009; Rousseau 2006, 40−41). Kuna riigi identiteet on subjektiivne hinnang tema olemuse määratlemiseks, siis konstruktivistliku lähenemise seisukohalt ei ole oluline, kas see ka tegelikult tõele vastab (Legro 2009). Järelikult on teistest riikidest võimalik konstrueerida just selline kuvand, nagu seda nõuavad riigi rahvuslikud huvid.

Berenskoetter (2014), Brandt (2010) ning Roselle, Miskimmon ja O’Loughlin (2014) argumenteerivad, et riigi identiteet ja seeläbi ka olemus on määratletud narratiividega. Ühine ajalugu annab märkimisväärse osa eluloolisest narratiivist (biographical narrative), sest identiteet kujuneb mineviku tegevuste ja kogemuste peegelduste kaudu. Berenskoetteri (2014) väitel tuleneb rahvusliku eluloo poliitiline võimsus selle omadusest anda ühiskonnale peanarratiive (master narratives), mis juhivad ja seadustavad riigi tegevust ning tagavad julgeoleku. Samas toovad Brandt (2010), Nye (2013) ning Roselle, Miskimmon ja O’Loughlin (2014) välja, et mõned valitsused võivad kontrollida ja kujundada rahvuslikke narratiive neid võimendades ja vaigistades või oma huvidest lähtuvalt ümber kujundades. Strateegilised narratiivid on pehme jõud, millega riigid püüvad mõjutada rahvusvaheliste suhete süsteemi, et legitimeerida riigi tegevust, sh sõdasid, konflikte ja rahu tagamist (Roselle et al. 2014). Teiselt poolt on küsimus riigi staatuses – nagu indiviididele, nii ka riikidele on omane püüelda kõrgema sotsiaalse staatuse poole (Freedman 2015). Seetõttu edendab ebakindlus staatuses negatiivseid pingeid rahvusvahelistes suhetes. Freedman (2015) toob näiteks Venemaa, kelle geopoliitiline käitumine on suuresti juhitud nii ajaloolisest mälust kui ka staatuse taastamise ambitsioonidest, mis vähenesid märkimisväärselt Nõukogude Liidu lagunemisel.

Rünnakud riigi identiteedile ja kollektiivsele enesehinnangule on rünnak riigi julgeolekule.

Mitmed teoreetikud märgivad, et riigi kuvandil kui indiviidi kognitiivsel muljel sellest riigist on laialdane mõju, sest see tagab poliitilise stabiilsuse ja rahvusvahelise mõjujõu, mõjutab välisinvesteeringuid, edendab turismisektorit ja väliskaubandust ning pakub atraktiivsust riigisisesele tööturule (Kunczik 2003). Kuvand kujutab endast riigi identiteedist tulenevat „pehmet jõudu” sihtauditooriumi teadlikkuse, hoiakute ja käitumise mõjutamiseks avaliku kommunikatsiooni kaudu (Buhmann, Ingenhoff 2015; Nye 2013). Seepärast on meediakajastusel, eriti freimidel kui varjatud tähendustel otsene mõju avaliku arvamuse kujundamisele ja riigi kuvandi konstrueerimisele. Poliitikud aga kasutavad poliitiliste ja muude eesmärkide saavutamiseks järjest rohkem retoorikat, infomoonutust ja õiget ajastatust (Carter 2013). Järelikult võib riigi kuvandit määratleda kui kollektiivsest identiteedist tulenevat kognitiivset ja emotsionaalset konstruktsiooni avaliku kommunikatsiooni kaudu, vt joonis 1.

JOONIS 1. Kuvand kui riigi identiteedist tulenev intersubjektiivne fenomen

JOONIS 1. Kuvand kui riigi identiteedist tulenev intersubjektiivne fenomen. Allikas: autori koostatud

Allikas: autori koostatud

MEEDIATEKSTID RIIGI IDEOLOOGILISTE SEISUKOHTADE EDASTAJANA

Meediamõju uuringud (Zoonen 2005; Moeller, Vreese 2013) näitavad, et ajakirjanduses konstrueeritud sõnumid mõjutavad tugevasti auditooriumi arusaamasid erinevatest teemadest, kuna puudub otseallikast pärinev informatsioon ning infooperatsioonides kasutatakse meediat järjest rohkem psühholoogilise mõjutusvahendina. Seetõttu peetakse tegelikuks mitte seda, mis on tõsi, vaid seda, mida meedia tegelikkusena kujutab (Carter 2013). Meedia on mõjuvõimas vahend, loomaks nii riigisisest kui ka välispoliitilist kuvandit ja legitiimsust, mistõttu (idanaabri) poliitikud kasutavad oma poliitiliste ja muude eesmärkide saavutamiseks järjest rohkem retoorikat, infomoonutust ja õiget ajastatust (Carter 2013). Semetko, Brzinski, Weaveri ja Willnati (1992), Zhangi ja Meadowsi (2012) ning Soroka (2003) uuringud näitavad tugevat korrelatsiooni riigi meediakajastuse ja avaliku arvamuse vahel. Järelikult, mida rohkem positiivset kajastust mingi riik meedias saab, seda positiivsemalt indiviidid sellest riigist ja tema inimestest mõtlevad ning vastupidi (Zhang, Meadows 2012; Wanta et al. 2004). Kuna massimeedia on indiviididele kui mitte ainus, siis peamine informatsiooni hankimise kanal välisriikides toimuva kohta, siis kasutavad poliitika kujundajad massimeediat riigi huvidest lähtuvalt (Semetko et al. 1992; Soroka 2003).

Meediatekstides võivad esineda varjatud tähendused ja seisukohad – freimid kui „väljaütlemata konstruktsioonid”, mis aitavad tõlgendada ja mõtestada vastuvõetavat informatsiooni (Gamson et al. 1992; Gitlin 1980). Porto (2005) märgib, et freimid esindavad kommunikaatori edendatud argumente, andmaks spetsiifilisi „selgitusi ja tõlgendusi” olulistele poliitilistele sündmustele, teemadele ja käsitlustele. Gamson, Croteau, Hoynes ja Sasson (1992) märgivad, et sisuliselt tähendab freim teatud valikut ja esiletõstmist, st valitakse tajutava reaalsuse mingi aspekt ja tehakse see meediatekstis rohkem silmapaistvaks, et soodustada konkreetse probleemi määratlust, põhjuslikku tõlgendust, moraalset hinnangut ja soovituslikku käsitlemist. Seega võib freimi määratleda kui sotsiaalset konstrueeritud ja kinnistunud fenomeni, mis ühelt poolt on sillaks tunnetuse ja kultuuri vahel ning teiselt poolt on see auditooriumi arusaamasid, vaateid ja käitumist kujundav keelekonstruktsioon (Baden, Springer 2015; Entman 1993).

Freimid avalduvad meediatekstides teatud võtmesõnade (nt kaasmaalased), keelefraaside (külm sõda), stereotüüpide (islamiusulised on terroristid), infoallikate (presidendi hinnangul) või lausetena, mis võimendavad teatud fakte või hinnanguid (Entman 1993; Scheufele 1999). Selleks tehakse meediatekstis kultuuriliselt tuttavate sümbolitega mingi aspekt märgatavamaks, tähenduslikumaks või meeldejäävamaks. Kuid kommunikaatori ja vastuvõtja kultuuriline taust (identiteet, kollektiivne mälu jm) peavad olema lähedased, et mõista ja tõlgendada konteksti ühtemoodi, sest teksti freimid iseenesest ei garanteeri soovitud mõju (Entman 1993; Scheufele 1999). Freimid toetuvad kultuurile, sest kultuuri võib määratleda empiiriliste üldfreimide kogumina enamiku inimeste diskursuses ja mõtlemises (Entman 1993), mistõttu võib väita, et freimide juured peituvad ideoloogias (Hart 2008; Snow, Benford 2005). Seejuures märgivad Snow ja Benford (2005), et kuigi mõistetel „freim” ja „ideoloogia” on erinevad entiteedid, võib neid poliitilise kommunikatsiooni kontekstis teatud juhtudel käsitleda sünonüümidena.

Meedia on muutunud poliitilise võimu rakendamise vahendiks.

Kokkuvõtvalt saab väita, et meediatekstid sõltuvad ühiskonna sotsiaalsest ja ajaloolisest kontekstist, mistõttu tekstid kujutavad endast kollektiivse identiteedi väljendust. Meedia võimaldab ühelt poolt edastada mitmekesist informatsiooni, arutelusid ja seisukohtasid, kuid teisalt on meedia muutunud poliitilise võimu rakendamise vahendiks – välispoliitika kujundajad konstrueerivad meedia abil oma huvidele vastava kuvandi riigist. Lisaks meediakanali omanike poliitilistele ja ideoloogilistele eesmärkidele mõjutavad meediatekstide valikut ja vaatenurka ajakirjanike kultuuriline taust ja identiteet. Poliitiline võimueliit püüab ajakirjanike kaasabil domineerida nii demokraatlike kui ka mittedemokraatlike maade meedias ning edastada freimide kui sotsiaalsete ja ideoloogiliste keelekonstruktsioonide abil tähendusi poliitilistel ja sotsiaalsetel teemadel enda huvidest ja vaatenurgast lähtuvalt. Meediasisuga püütakse mõjutada avalikku arvamust, vaateid ja käitumist, mis omakorda on seotud teate saatja identiteedi ja kultuurilise taustaga.

VENEMAA NEOAUTORITAARNE MEEDIAMAASTIK

Venemaa puhul ei saa rääkida vabast ajakirjandusest, sest võimueliit kontrollib täielikult meediat ning kasutab ajakirjandust poliitilise mõjutusvahendi ja propagandamasinana avaliku arvamusega manipuleerimiseks (Becker 2014; Lee 2008; Lipman 2014; Richter 2008; Rollberg 2014; Sharafutdinova 2012). Nimetatud uuringutest selgub, et Venemaa riiklikult kontrollitud meediasüsteemi eesmärgiks on edastada valitseva režiimi väärtushinnanguid ja ideoloogiat ning neutraliseerida vähimadki vaba ajakirjanduse alged. Kui varasemad meediauuringud (Lee 2008; Price, Krug 2000; Sharafutdinova 2012) käsitlevad Venemaa meediaruumi nõukogudeaegse propaganda traditsioonide jätkamise edendajana, siis muutunud julgeolekupoliitilisest olukorrast lähtuvalt rõhutatakse hilisemates uuringutes (Becker 2014; Lipman 2014; Rollberg 2014) Venemaa jätkuvat suundumust karmistada piiranguid meediavabadusele.

Kontroll meedia üle võimaldab konstrueerida välisriigist just sellise kuvandi, nagu poliitilise režiimi huvid nõuavad.

Mitmed autorid (Becker 2014; Price, Krug 2000) käsitlevad tänapäeva Vene meediat kui neoautoritaarset meediasüsteemi, kus 1) riigiomanduses oleval meedial on piiratud autonoomia, 2) võtmeisikud on valitsusele poliitiliselt lojaalsed ja 3) juurdepääs meediale on avatud ja eraomandus tolereeritud. Kontrollimiseks kasutatakse nii subsiidiumeid, maksusoodustusi, valitsuse tellitud reklaame jm majanduslikke mõjutusvahendeid, kui ka vägivalda ja repressioone sõltumatute ajakirjanike vastu. Uudisteportaalid avaldavad vaid valitsuse ametlikke seisukohti, sest riik domineerib jõuliselt meediaturul. Kuid täielik kontroll meedia üle võimaldab Kremlil lihtsamalt kasutada „pehmet jõudu” oma poliitilise ideoloogia (vene maailma identiteedi) levitamiseks ja sihtauditooriumiga manipuleerimiseks.

Kuigi riigi rohkem kui 400 päevalehte pakuvad sisult erinevaid teemasid, käsitletakse olulisi teemasid ‒ valimisi, korruptsiooni, finantskuritegevust, etnilist konflikti, terrorismi ja välispoliitikat ‒ väga harva vaatenurgast, mis ei järgi valitsuse ametlikke seisukohti (Bairett 2015; Freedom House 2015; IREX 2015). Sügavamaid poliitilisi arutelusid ilmub vaid üksikutes ajalehtedes, ajakirjades ja uudisteportaalides, mis tegutsevad teadmises, et valitsusel on võimalik neid igal ajal sulgeda. Väiksemad uudisteportaalid ja kohalik meedia avaldavad harva rahvusvahelisi ja riiklikke uudiseid, ja kui nad seda teevad, siis üldjuhul on see kordustrükk riiklikust meediast (Freedom House 2015; IREX 2015). Seega on Vene meediaturg tugevalt moonutatud, sest riik domineerib jõuliselt.

Eeltoodud uuringute ja seisukohtade põhjal võib kokkuvõtvalt välja tuua, et Venemaa puhul ei saa rääkida vabast ja demokraatlikust meediast lääne demokraatia mõistes, sest

 • riik on omandanud kõik olulisemad ülevenemaalised ja kohalikud meediakanalid;
 • välja on töötatud õiguslikud regulatsioonid meediavabaduse piiramiseks;
 • opositsioonilised toimetajad ja ajakirjanikud on asendatud lojaalsematega;
 • Kreml jätkab nõukogudeaegse propaganda traditsioone;
 • massimeedia on degradeerunud poliitilise propaganda vahendiks;
 • meediakanalites edastatakse enamasti vaid Kremli ideoloogiat, meelelahutust või sotsiaalse konservatismi teemasid;
 • jätkuvalt karmistatakse piiranguid meediavabadusele.

Täielik kontroll meedia üle võimaldab Kremlil lihtsamalt kasutada „pehmet jõudu” kui sihtauditooriumi teadlikkust, hoiakuid ja käitumist mõjutavat konstruktsiooni oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks massimeedia kaudu (Buhmann, Ingenhoff 2015; Feklyunina 2015; Nye 2004, 2013). Samuti võimaldab see konstrueerida välisriigist just sellise kuvandi, nagu poliitilise režiimi huvid nõuavad. Vene Föderatsiooni välispoliitika kontseptsioonis määratletakse „pehmet jõudu” kui välispoliitiliste ülesannete realiseerimise instrumenti, mis keskendub kodanikuühiskonnale, info- ja kommunikatsioonivahenditele ning humanitaarsetele võimalustele, olles alternatiiviks klassikalise diplomaatia meetoditele ja vahenditele (KAPO 2013, 2016; Концепция внешней политики Российской Федерации 2013). Kuid mitmed autorid, sh Burlinova (2015) ja Feklyunina (2015) argumenteerivad, et Moskva arusaam „pehmest jõust” on erinev Nye’i kontseptsioonist ja meenutab pigem nõukogudeaegset propagandat.

Eesti kontekstis toob kapo (2016) välja, et Venemaa poliitilise mõjuvõimu suurendamiseks kasutab Kreml meedia vahendusel kõiki võimalusi, et lõhestada Euroopa Liitu ja NATOt ning külvata ühiskonnas segadust ja takistada lõimumist. Endiselt käsitletakse vähemusrahvuste diskrimineerimist ja püütakse ilustada kommunistlikku minevikku. Samas uute suundumustena võimendatakse vastandumist pagulastele ja õhutatakse segregatsiooni (KAPO 2016). Samuti märgitakse siseturvalisuse arengukavas (STAK 2014), et Venemaa arendab pidevalt informatsioonilise mõjutustegevuse instrumente, sest propaganda kanalina on Venemaa riiklikult kontrollitaval meedial suur mõju. Järelikult püüab Venemaa tekitada ühiskonnas ebastabiilsust, et takistada lõimumist ja vähendada ühiskonnaliikmete sidusust. Teisiti öelduna on Venemaa eesmärgiks vähendada eestimaalaste turvatunnet.

Eeltoodu põhjal on president Putini suund neoautoritaarsele meediasüsteemile süvendanud trendi, milles „informatsiooni julgeoleku” tagamise ettekäändel on piiratud infovoogude vaba levik ning Venemaa meedia on muutunud valitsuse propagandavahendiks ja vaba ajakirjandust praktiliselt enam ei eksisteeri. Venemaa meedia on pigem poliitiliseks mõjutusvahendiks kui kodanikuühiskonna kaitseks ja seda kasutatakse avaliku arvamusega manipuleerimiseks. Kokkuvõtvalt öeldes on Venemaa juhid mõistnud, et retoorilised freimid ja diskursiivsed praktikad kui riigi „pehme jõud” on poliitilise protsessi lahutamatu osa, eriti kui autoritaarne režiim vajab legitiimsust, kasutades teadlikke ja sihikindlaid ideede ja freimide strateegiaid oma eesmärkide elluviimiseks. Seetõttu kontrollib Venemaa võimueliit erinevate meetoditega täielikult traditsioonilist ja online-meediat ning kasutab seda oma poliitilise ideoloogia levitamiseks.

Eesti kuvand Venemaa meediaportaalides 2015. aastal oli valdavalt negatiivne.

UURIMISTULEMUSED

Venemaa online-meedia analüüsimisel selgus, et Eesti kuvand Venemaa uuritavates meediaportaalides 2015. aastal oli valdavalt negatiivne, neis meediaportaalides avaldati 2015. aastal tonaalsuselt 915 negatiivset, 1535 pigem negatiivset, 1728 neutraalset, 274 pigem positiivset ja 22 positiivset Eestit käsitlevat artiklit (N = 4474), vt joonis 2.

JOONIS 2. Uudisteportaalide Eestit kajastavate artiklite tonaalsus 2015. aastal osakaalu järgi

JOONIS 2. Uudisteportaalide Eestit kajastavate artiklite tonaalsus 2015. aastal osakaalu järgi. Allikas: autori koostatud

Allikas: autori koostatud

Eestit käsitlevate artiklite teemad ja tonaalsus ning ka kuvand eri uudisteportaalides märkimisväärselt ei erinenud. Artiklite üldine tonaalsus ja temaatika ei muutunud aasta vältel. Kõige rohkem leidsid kajastamist teemad, mis olid seotud NATO kohaloleku suurendamise, alliansi õppuste, Venemaa ohu ja agressiivsuse, energiasõltumatuse, eluohtlike toiduainete tootmise, Venemaa-vastaste sanktsioonide, majandusraskuste, diskrimineerimise ning spionaažis süüdimõistetud Eston Kohveri heroiseerimisega. Kuigi vähem esines kultuuri ja spordi ning sotsiaalteemalisi artikleid, ei saa välja tuua domineerivat teemat ka poliitika, riigikaitse, julgeoleku ja majanduse valdkonnas.

Meediatekstides enim esinenud ja olulisemate freimide „NATO pidevad sõjalised õppused Eestis”, „Eesti spioonid on kangelased” ja „müütiline Vene „oht”” põhjal iseloomustati Eestit 2015. aastal Venemaa meedias järgmise mininarratiiviga: „Eesti näeb Venemaas müütilist ohtu, mistõttu spioneeritakse Venemaa järele ja korraldatakse Venemaa läänepiiril pidevaid NATO õppuseid”. Kuigi positiivsete freimide esinemissagedus jäi tunduvalt alla negatiivsetele, saab enim esinenud ja olulisemate positiivsete freimide „Eesti on endine nõukogude vabariik”, „Nõukogude Liit vabastas Eesti” ja „II maailmasõja meenutus” põhjal tuua välja järgmise mininarratiivi: „endises nõukogude vabariigis tähistatakse 9. mail Eesti vabastamist fašismist – sõjaveterane austatakse pidulike kontsertidega ja nõukogude monumentidele tuuakse langenute mälestuseks lilli”.

Analüüsitud freimide põhjal näidati Eestit Venemaa uudisteportaalides natsistliku e-riigi ja USA satelliidina, kus russofoobne võimueliit nõuab hüsteeriliselt liitlasvägede kohaloleku suurendamist. Seetõttu on riik muutunud suureks sõjapolügooniks ja Tallinna hotellides on iga kümnes külaline NATO sõjaväelane. Toonitati, et normaalseid suhteid Venemaaga pole võimalik arendada, sest elanikke hirmutatakse nõukogude foobia ja Venemaa agressiivse käitumisega. Samas on riigi majandus katastroofi äärel, sest lääneriikide sanktsioonide ohvriteks olid eelkõige Eesti ja Läti piima- ja lihatootjad. Eestis toodetakse eluohtlikke toiduaineid ning tahetakse luua oma kodanikele reservuaar, kuhu ei lasta ajakirjanikke ja teisi isikuid. Riigis on massiline kodakondsusetus, valitseb üleüldine ksenofoobia ja diskrimineeritakse vähemusrahvuseid. Kuigi Eestile ennustati säravat arengut, on ta muutunud russofoobseks vähemusrahvuste õigusi eiravaks ja tugevalt militariseeritud väikeriigiks.

Muud julgeoleku seisukohalt olulised uurimistulemused:

 • analüüsitud 4474 artiklist kajastati Eestit positiivselt vaid 22s;
 • Eesti kuvand oli märgatavalt negatiivsem, kui ta oli artiklis üks Baltimaadest või kesksel kohal koos mõne muu riigiga (v.a Venemaaga);
 • Eestit seostati enamasti Baltimaade, Poola, Suurbritannia ja USAga ja ning vastandati Kreekale, Prantsusmaale, Saksamaale ja Tšehhile;
 • puudusid Eesti-kesksed kultuuri ja spordi ning sotsiaalteemad, samuti edulood;
 • Euroopa suurimaks russofoobiks nimetati president Ilvest, samas ainus positiivset meediakajastust leidnud eestimaalane oli Edgar Savisaar;
 • Eestist kirjutasid kõige negatiivsemalt 2015. aastal RIANovosti.ru ajakirjanikud Nikolai Adaškevits, Vladimir Barsegjan, Mihhail Demurin ja Mihhail Šeinkman ning Liza Dubrovskaja ja Tatjana Gorina Moskovski Komsomolets’ist;
 • Eesti-kesksetest artiklitest olid loetumad atraktiivsete pealkirjade ja sisuga artiklid näiteks sellest, et III maailmasõda võib alata tundmatust väikeriigist Eestist, lood Putini „kasulikest idiootidest” ja kahjutasu maksmisest nõukogude „okupatsiooni” eest „surnud eesli kõrvades”;
 • Venemaale on oluline nõukogude nostalgia ja II maailmasõja mälestused;
 • kui kõikides Eestit käsitlevates artiklites esines uudisteportaalides teemade ja tonaalsuse vahel suuremaid erinevusi, siis Eesti-kesksetes loetumates artiklites oli erinevus üldiselt väiksem;
 • paljudes meediaartiklites kasutati võtet, kus neutraalse sisuga artikkel muudeti viimase lausega negatiivseks või toodi Eesti kajastus enamasti negatiivselt sisse sõnadega „Tuletame meelde, et …” või „Varem …”;
 • väiksemad portaalid viitasid algallikana sageli suurematele ja loetumatele portaalidele;
 • Eesti iseloomustamiseks kasutati muuhulgas järgmisi ilukirjanduslikke fraase:
  • President Ilves on Euroopa suurim russofoob, isegi suurem kui Leedu ja Ukraina presidendid kokku, sest mis kellelgi meelel, see Toomasel keelel;
  • Eesti on USA satelliit ja lemmikkasvandik;
  • kogu Eesti on üks suur sõjapolügoon, kus keedetakse USA juhtimisel sõjaputru, kuid halva kokana ei tunta poliitilisi vürtse;
  • justiitsministrit kummitab Brežnevi häälega kommunismitont;
  • enne eesel kärvab ja sultan sureb kui Eesti kohtutest tuleb otsus;
  • Venemaa ei pea muretsema, sest eestlased surevad 2060. aastaks välja Vene ohutagi, mistõttu tuleb nad kanda „Punasesse raamatusse”;
  • kas parem on elada vaid osaliselt suveräänses Eestis või vaesena, kuid iseenda täieliku peremehena vabas Indias?

JÄRELDUSED

Uuringus jõuti teoreetilise käsitluse ja empiirilise uuringuga kogutud andmete sünteesi põhjal järgmiste järeldusteni:

 • Venemaa julgeolekuhuvidele vastava Eesti kuvandi konstrueerimisel lähtus Kremli juhtkond kommunistliku mineviku identiteedist, püüdes meedia abil konstrueerida kollektiivsel mälul ja ideoloogilistel narratiividel põhinevat vene maailma identiteeti;
 • Eestit näidati poliitiliselt ja majanduslikult ebastabiilse riigina, mis ei soovi konstruktiivseid suhteid Venemaaga;
 • Venemaa agressiivne geopoliitiline käitumine oli juhitud nii ajaloolisest mälust kui ka staatuse taastamise ambitsioonidest, tehes seda valikuliselt: võimendades, vaigistades või teatud fakte oma huvidest lähtuvalt ümber kujundades;
 • kuigi narratiiv vene maailmast osutus tähtsaks, peeti siiski olulisemaks konstrueerida Eestist russofoobse vähemusrahvuste õigusi eirava ja tugevalt militariseeritud väikeriigi kuvand, et õigustada kaasmaalaste poliitikat ja agressiivset sõjalist tegevust Eesti piiride lähistel;
 • Venemaa püüdis rõhutada Euroopa Liidu ja NATO lõhestumist;
 • Venemaa meedia püüdis Eesti kuvandi konstrueerimisel „pehme jõuga” mõjutada sihtauditooriumi nii tunnetuslikku kui ka emotsionaalset poolt, st negatiivselt käsitleti nii riigi poliitilist süsteemi, majandust ja norme kui ka üldist atraktiivsust ja sümpaatiat;
 • Eestit käsitlevate artiklite tonaalsus ja seeläbi ka kuvand ei erinenud nimetamisväärselt Venemaa uuritavates uudisteportaalides ning seda kogu aasta vältel.

Venemaa püüdis tegelikkust moonutava infoväljaga tekitada ebastabiilsust.

Venemaa püüdis tegelikkust moonutava infoväljaga kahjustada Eesti elanikerühmade sidusust ja tekitada ühiskonnas ebastabiilsust, mistõttu esitas uurimistöö autor üldised ettepanekud Eesti suutlikkuse arendamiseks oma julgeolekuhuvide kaitsmisel inforuumis. Ettepanekute kohaselt peaks Eesti

 • pöörama suuremat tähelepanu ühiskonna sidususe vastu suunatud rünnakutele ja arendama senisest enam psühholoogilist kaitset, et suurendada vastupanuvõimet Eesti-vastasele mõjutustegevusele;
 • suurendama Eesti kollektiivset identiteeti meediakanalites edastatud sõnumite erinevate tõlgenduste (vene- ja eestikeelsete inforuumide erinevuste) vähendamiseks;
 • süstemaatiliselt uurima Venemaa mõjutustegevust, mis on suunatud Eesti julgeoleku vastu, et hinnata Venemaa massimeedias kasutatava „pehme jõu” kaalukust, st mõju sihtauditooriumile, et arendada ühiskonnas sidusust ja turvatunnet;
 • e-teenuste arendamise kõrval edendama ka eduka e riigi kuvandit, sest Eesti e riigi kuvandit ja sellega seonduvat ei saa võtta iseenesliku nähtusena;
 • arendama ja juhtima Eesti üldist positiivset kuvandit, sest riigi kuvandil on laialdane mõju nii rahvusvaheliste suhete kui ka riigisisese arengu seisukohalt, sh poliitilisele stabiilsusele, rahvusvahelisele mõjuvõimule, välisinvesteeringutele, väliskaubandusele, turismile jm.

Eeltoodu põhjal tuli Eesti ühiskonna sidususe vastu suunatud rünnakute tõttu pöörata senisest enam tähelepanu Venemaa massimeedia mõjutustegevuse uurimisele eri aspektidest. Autor loodab, et uurimistulemuste järeldusi ja ettepanekuid rakendatakse Eesti julgeolekuhuvide arendamisel inforuumis, et suurendada vastupanuvõimet Eesti-vastasele mõjutustegevusele.

KASUTATUD KIRJANDUS

 • BADEN, C., SPRINGER, N. (2015). Conceptualizing viewpoint diversity in news discourse. – Journalism. Published online before print October 5.
 • BAIRETT, R. L. (2015). Executive power and media freedom in Central and Eastern Europe. – Comparative Political Studies, 48 (10), 1260‒1292.
 • BECKER, J. (2014). Russia and the new authoritarians. – Demokratizatsiya, 22 (2), 191‒206.
 • BERENSKOETTER, F. (2014). Parameters of a national biography. – European Journal of International Relations, 20 (1), 262‒288.
 • BRANDT, L. A. (2010). National narratives and migration: Discursive strategies of inclusion and exclusion in Jordan and Lebanon. ‒ International Migration Review, 44 (1), 78‒110.
 • BUHMANN, A., INGENHOFF, D. (2015). The 4D model of the country image: An integrative approach from the perspective of communication management. – The International Communication Gazette, 77 (1), 102‒124.
 • BURLINOVA, N. (2015). Russian soft power is just like Western soft power, but with a twist. – http://www.russia-direct.org/opinion/russian-soft-power-just-western-soft-power-twist (12.11.2015)
 • CARTER, M. J. (2013). The hermeneutic of frames and framing: An examination of the media’s construction of reality. SAGE Publications Inc. DOI: 10.1177/215824401348791
 • CRESWELL, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications Inc.
 • DEFENSENEWS (2014). New Russian military doctrine labels NATO as main threat. – http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2014/12/28/new-russian-military-doctrine-labels-nato-main-threat/20966651/ (30.12.2014)
 • ELO, S., KÄÄRIÄINEN, M., KANTSE, O., PÖLKKI, T., UTRIAINEN, K., KYNGÄS, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE. DOI: 10.1177/2158244014522633
 • ENTMAN, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. – Journal of Communication, 43 (4), 51−58.
 • FARRELL, T. (2002). Constructivist security studies: Portrait of a research program. – International Studies Review, 4 (1), 49‒73.
 • FEKLYUNINA, V. (2015). Soft power and identity: Russia, Ukraine and the ’Russian world(s)’. – European Journal of International Relations, 1‒24.
 • FLICK, U. (2009). An inrodoction to qualitative research. SAGE Publications Inc.
 • FREEDMAN, J. (2015). Status insecurity and temporality in world politics. – European Journal of International Relations (Published online before print October 26, 2015).
 • FREEDOM HOUSE (2015). Freedom of the press 2015: Russia. – https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.VhPzo_mqpBe (05.09.2015)
 • GAMSON, W. A., CROTEAU, D., HOYNES, W., SASSON, T. (1992). Media images and the social construction of reality. – Annual Review of Sociology, 18, 373−393.
 • GITLIN, T. (1980). The whole world is watching: Mass media in the making & unmaking of the new left. Berkeley: University of California.
 • HART, C. (2008). Critical discourse analysis and metaphor: Toward a theoretical framework. – Critical Discourse Studies, 5 (2), 91‒106.
 • IREX (2015). Russia Media Sustainability Index (MSI). – http://www.irex.org/resource/russia-media-sustainability-index-msi. (10.09.2015)
 • JACKSON, P. T., NEXON, D. H. (2002). Whence casual mechanisms? A comment on legro. – Dialogue IO, 1 (01), 81‒102.
 • JPA (2010). Eesti julgeolekupoliitika alused. Riigi Teataja I, 22, 110.
 • KAPO (2013). Kaitsepolitsei aastaraamat 2012. Tallinn: Kaitsepolitseiamet.
 • KAPO (2014). Kaitsepolitsei aastaraamat 2013. Tallinn: Kaitsepolitseiamet.
 • KAPO (2016). Kaitsepolitsei aastaraamat 2015. Tallinn: Kaitsepolitseiamet.
 • KRIPPENDORFF, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.
 • KUNCZIK, M. (2003). Transnational public relations by foreign governments. – Sriramesh, K. & Vercic, D. (eds). Global Public Relations Handbook: Theory, Research & Practice. New York: Routledge, 399‒424.
 • LEE, H. (2008). Progress and regress in Russian media?. – International Area Review, 11 (2), 231‒243.
 • LEGRO, J. W. (2009). The plasticity of identity under anarchy. – European Journal of International Relations, 15 (1), 37‒65.
 • LIPMAN, M. (2014). Russia’s nongovernmental media under assault. – Demokratizatsiya, 22 (2), 179‒190.
 • MCQUAIL, D. (2003). McQuaili massikommunikatsiooni teooria. Tartu: TÜ Kirjastus.
 • MOELLER, J., VREESE, C. D. (2013). The differential role of the media as an agent of political socialization in Europe. ‒ European Journal of Communication, 28, 309‒325.
 • NYE, J. (2004). Soft power: The means to success in world politics. – Futurecasts, 6 (9). − http://www.futurecasts.com/book%20review%206-4.htm (12.11.2015)
 • NYE, J. (2013). Transcript of witness testimony to the House of Lords select committee on soft power and the UK’s influence, 15 October. – London: House of Lords.
 • PORTO, M. (2005). The principle of diversity in journalism. – Jornal Nacional and Political Deliberation in Brazil, 1 (1), 135‒153.
 • PRICE, M., KRUG, P. (2000). The enabling environment for free and independent media. – Oxford: Prepared by Programme in Comparative Media Law & Policy. Oxford University.
 • RICHTER, A. (2008). Post-Soviet perspective on censorship and freedom of the media: An overview. – International Communication Gazette, 70 (5), 307‒324.
 • RKRN (2016). RKRN stipendium 2016. – http://www.rkrn.ee/rkrn-stipendium-2016/ (07.11.2016)
 • ROLLBERG, P. (2014). Media demokratization in Russia and Eurasia. – Demokratizatsiya, 22 (2), 175‒177.
 • ROSELLE, L., MISKIMMON, A., O’LOUGHLIN, B. (2014). Strategic narrative: A new means to understand soft power. ‒ Media, War & Conflict, 7 (1), 70‒84.
 • ROUSSEAU, D. L. (2006). Identifying threats and threatening identities. The social construction of realism and liberalism. Stanford: Stanford University.
 • SCHEUFELE, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. – Journal of Communication, 102‒122.
 • SEMETKO, H. A., BRZINSKI, J. B., WEAVER, D., WILLNAT, L. (1992). TV news and U.S. public opinion about foreign countries: The impact of exposure and attention. – International Journal of Public Opinion Research, 4 (1), 18‒36.
 • SHARAFUTDINOVA, G. (2012). Ideas and political communication in the service of power in Russia and the Post-Soviet space. ‒ Problems of Post-Communism, 59 (3), 3‒5.
 • SNOW, D. A., BENFORD, R. D. (2005). Clarifying the relationship between framing and ideology. – Frames of Protest. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2005‒2012.
 • SOROKA, S. N. (2003). Media, public opinion, and foreign policy. ‒ Press/Politics, 8 (1), 27‒48.
 • STAK  (2014). Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020. Siseministeerium. ‒ https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/siseturvalisue_arengukava_2015-2020_kodulehele.pdf (25.11.2015)
 • ZHANG, C., MEADOWS, C. W. (2012). International coverage, foreign policy, and national image: Exploring the complexities of media coverage, public opinion, and presidential agenda. – International Journal of Communication, 6, 76−95.
 • ZOONEN, L. V. (2005). Entertaining the citizen: When politics and popular culture converge. ‒ Critical Media Studies Series. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
 • TAMBERG, A. (2016). Eesti kuvand Venemaa online-meedias 2015. aastal julgeoleku seisukohalt: magistritöö. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituut.
 • TEDDLIE, C., YU, F. (2007). Mixed methods sampling. A typology with examples. ‒ Journal of Mixed Methods Research, 1 (1), 77‒100.
 • WANTA, W., GOLAN, G., LEE, C. (2004). Agenda setting and international news: Media influence on public perceptions of foreign nations. – Journalism and Mass Communication, 81 (2), 364‒377.
 • WENDT, A. (2003). Social theory of international politics. Cambridge: University of Cambridge.
 • ÜLEVAADE EESTI JULGEOLEKUPOLIITIKA (2010) ELLUVIIMISEST. (2013). – http://vm.ee/et/eesti-vabariigi-julgeolekupoliitika-alused-2010 (15.12.2015)
 • КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2013). − http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (12.11.2015)

* Artikkel põhineb autori 2016. aastal Sisekaitseakadeemias kaitstud ja aasta parimaks tunnistatud magistritööl “Eesti kuvand Venemaa online-meedias 2015. aastal julgeoleku seisukohalt”.

Tagasiside