Nr 1

Laadi alla

Jaga

Prindi

Eessõna

Lugupeetud Riigikogu Toimetiste lugeja!

Käesoleva, Eesti esimese parlamentaarse ajakirja Riigikogu Toimetised mõte liikus Riigikogu Kantselei uurimisteenistustes juba 1996. aastal. On omamoodi sümboolne, et see mõte sai teoks alles nüüd, XX ja XXI sajandi vahetusel, mil jõuame uude aastatuhandesse.

Mõni sõna Riigikogu Kantselei väljaandena ilmuma hakkava Riigikogu Toimetiste sisust, eesmärkidest ja sellest, kes võiksid olla väljaande lugejad.

Riigikogu on kodanike poolt valitud seadusandlik institutsioon, mis vajab oma poliitilis-uurimuslikku häälekandjat, tutvustamaks parlamendis toimuvat. Riigikogu Kantselei peab tagama Riigikogu põhiseaduslike ülesannete täitmiseks vajalikud tingimused, ta on Riigikogu kui institutsiooni järjepidevuse kandja ja tema arengu eelduste looja. Läinud kümnendil keskendus Eesti parlamentaarse demokraatia ülesehitustöö Riigikogule kohaste õiguslike aluste loomisele ja Riigikogu põhiseaduslike ülesannete tulemuslikumaks täitmiseks vajalike protseduuride ning teabesüsteemi kujundamisele. Olles selle tööga aastatel 1992–1999 põhiosas toime tulnud, saab astuda järgmisi Eesti parlamentarismi edendamiseks tarvilikke samme. Selle üheks näiteks on Riigikogu Toimetiste ilmumine nii trükiväljaandena kui ka Internetis Riigikogu koduleheküljel.

Toimetised juhinduvad Riigikogu põhiseaduslikest ülesannetest, pidades eriti silmas õigusloome kvaliteedi ning täitevvõimu tegevuse tulemuslikkuse kindlustamist ja meie ärkava kodanikeühiskonna tugevdamist. Nagu võite lugeda Riigikogu esimehe Toomas Savi avaartiklist ja toimetajate tagaveerust, on Riigikogu ja Eesti ülikoolide koostöös ilmuma hakkava väljaande eesmärk Riigikogu poliitiliste arutelude, otsuste ning seaduseelnõude suurem sidumine reguleeritavate valdkondade uuringutega nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis. Riigikogu Toimetiste põhiteemad seonduvad Riigikogu ülesannete ja Eesti õigussüsteemi arengu, poliitilise kultuuri, demokraatia laiendamise võimaluste, riiklikult tähtsate programmide, õigusloome kvaliteedi, globaliseeruva välispoliitika ja paljude muude parlamentarismi ning kodanikeühiskonna aegumatute teemadega. Tähelepanu väärib Riigikogu tööga seotud politoloogiliste, õigussotsioloogiliste, juriidiliste, ökonoomiliste, rahvastikupoliitiliste jms uuringute ja arvamuste rubriik, kus huviline lugeja leiab meie uurimisteenistuste, ministeeriumide ja kõrgkoolide uurimistulemusi, millest ajakirjandusse pudeneb sageli vaid kilde.

Poliitiliste ettekannete põhjal, avaliku teenistuse ja teadusgrantide raames loodud analüütiliste artiklite viimine ühtede kaante vahele annab pildi poliitilise otsustusprotsessi erinevatest tahkudest. Riigikogul avaneb võimalus anda laiemale avalikkusele tasakaalustatud infot tehtavast tööst ning toimetiste lugeja leiab vastuse küsimusele, miks seadusandja arutab ja teeb otsuseid ühel või teisel viisil.

Riigikogu Toimetised ei ole sündinud tühjale kohale. Eelnenud on Eesti riigiasutuste, ülikoolide ning Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse koostöö, rahvusvaheliste seminaride korraldamine sotsiaalteaduste ning õigusloome suhetest tsiviilühiskonnas jpm. Toimetistest peaks kujunema Riigikogu ülesannetega seotud debatte ja uuringuid siduv parlamentaarne foorum ning see määratleb ka sihtauditooriumid. Loodame, et Riigikogu Toimetised leiavad koha Riigikogu liikmete, nende nõunike, põhiseaduslike institutsioonide juhtide ja ametnike töölaual, kes tegelevad Riigikogus arutatavate probleemidega. Lugejatena näeme ka Eesti erakondade liikmeid, Eesti kõrgkoolide õppejõude ja üliõpilasi, äri- ja mittetulundusühingute juhte, ajakirjanikke, teiste riikide parlamentide, saatkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid ning loomulikult ka Riigikogu Kantselei teenistujaid.

Toimetiste ilmumissageduseks on planeeritud esialgu kuni kaks korda aastas. Kui säästueelarvete tõttu teise numbri jaoks vahendeid ei peaks jätkuma, on toimetus-kolleegium otsustanud ilmutada teise numbri Internetis ning anda teine ja kolmas number hiljem välja ühiste kaante vahel.

Nagu iga uus üllitis, nii vajavad ka Riigikogu Toimetised oma missiooni teostamiseks ning traditsioonide väljaarendamiseks aega. Toimetuskolleegium ootab oma elektroonilisse portfelli ka Teie arvamusi, ettepanekuid  ja huvitavaid artikleid ning uurimistöid.

Head lugemist!

Tagasiside